is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAGERE SCHOOLWEZEN IN HOLLAND. S35

Departement van DE WESTER - EEMS.

O ffchoon de Commisfie van Onderwijs voor dit Departement dankbaar erkent, dat, zonder de weldadige inrigtingen van bet Gouvernement, de Schoolverbetering nimmer dien algemeenen opgang zoude gemaakt hebben, in welken wij ons thans ook hier verblijden mogen, zoo moeten wij ech« ter aan den anderen kant opmerken, dat de zaak van het verbeterd Schoolwezen binnen dit Departement reeds lang als eene zaak van algemeen belang bel'chouwd is, en door een zamenloop van, gunstige omftandigheden , van den kant der ingezetenen , geene mindere bevordering ondervonden heeft dan van dien van het Gouvernement.

Deze bevordering van de zijde der ingezetenen en de eere, welke daardoor aan den post van Schoolonderwijzer natuurlijk gehecht werd, zette niet alleen vele Onderwijzers, maar ook eene menigte jonge lieden van goeden aanleg reeds federt vele jaren aan, om het zij uit zich zeiven, het zij geholpen door anderen, Z'ch met ijver toe te leggen op die kundigheden, welke vereischt worden, om der jeugd een nuttig en doelmatig onderwijs te geven. Hierdoor werden en de voorma, lige Schoolbefhiren en de Commisftén van Onderwijs telkens in de aangename gelegenheid gefield, Q 5 om,