is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOI NI RUWS.

275

ken afffi voor de opvoeding en het onderwijs der jeugd , van welke het welzijn en de deugd van het volgend gedacht zal afhangen, te zorgen, en dat vooral te deen in een District, hetwelk in dit opzigt federt ccnige jaren zoo diefmoedèrlijk behandeld is, en in een tijd, waarin alle de weidenkenden deze bepalingen als weldaden befchouwen zullen, en waar dus de door U H. E. G. te bewerkene verbetering zoo merkbaar, zoo welkom , zoo zegenrijk zijn zal.

Ik beveel de belangen van de dierbaarde voorWerpen van der Ingezetenen zorg, die van de opvoeding en het onderwijs hunner kinderen, aan TJ H. È. Gs. aandacht en behartiging ten erndigde aan, en noeme mij met fchuldige hoogachting,

MIJN HEER DE ONDER - PREFECT !

U H. E. G. Dienstv. Dienaar,

(Was geteekend)

GRONINGEN , TH. VAN SWINDEREN.

den 3. Aug. 1811.

Als Schoolnieuws hebben wij thans nog te berigten , dat er te Gerverskoop, gelegen in het Tiende Schooldistrict van het Departement van de Zuiderzee, eene nieuwe Lagere School is opgerigt geworden, en zulks met concurrentie van den Districts-Schoolopziener, op verzoek van verfchillende ingezetenen, uit hoofde der mogelijkheid, waaraan