is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S9<* SCHOOLVERORDENINGEN.

eene onzekerheid en twijfelachtigheid omtrent het al of niet behouden dezer onzer inftellingen, of ook ten aanzien van de wijze, hoe ze behouden zouden worden, te doen voortduren , waarvan echter zoo veel ftond af te hangen.

Onverwachts en fpoediger zelfs dan men zich had durven vleijen, werd deze onzekerheid opgeheven , en zulks op eene wijze, die alle verwachting overtrof, en die aan den eenen kant tot een doorflaand bewijs verftrekt van de zorg en belangftelling Zijner Majeftcit, onzen geëerbiedigden Souverein, zoo in de bevordering van befchaafdheid onder zijne onderdanen, als in de goede zedelijke en verftandelijke vorming der jeugd, en aan, den anderen kant van Hoogstdeszelfs vereerende goedkeuring over de middelen, welke men tot een en ander einde, federt de laatfte jaren, hier te Lande, door de verbetering van het Lager Schoolwezen heeft te werk gefteld, als mede over den gunstigen ftaat van ons Lager Schoolwezen, door dezemiddelen aireede te wege gebragt.

Het behaagde toch Zijne Keizerlijke en Koninklijke Majelteit, bij befluit van den 22. Odtober laatstleden, te Amjierdam, en dus reeds, (taande Hoogstdeszelfs, ook in zoo vele andere opzigten, altijd gedenkwaardig verblijf in deze Departementen, niet alleen vast te ftellen het behoud en de handhaving van de beginfelen, waarop de verbetering van ons Lager Schoolwezen rust, en in het algemeen van de, ten dezen aanzien, plaatsheb^ bende inrigtingen, maar zulks zelfs op zoodanig

eer»e