is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scholen van ferwerderadeel. 7J

tuiging van het nut van een verbeterd onderwijs, zullen fchenken, waarvan des verkiezende eene nominative lijst geformeerd zal worden; zullende meergemelde Commisfie alsdan mede ontvangen zoodanige behoorlijk in gefchrifte gefielde bedenkingen, nopens de verbetering van het onderwijs, als elk daartoe dienffig zal oordeelen, waartoe elk zal worden uitgenoodigd.

18.

Baljuw benevens het Gemeente-beftuur behouden zich voor, om aan zoodanige Schoolonderwijzers , welke eenen daartoe gefchikten en genegenen leerling tot fchoolonderwijzer aankweeken, zoo dat hij* eene Acte van algemeene toelating van den derden rang ontvange, eene buitengewone belooning te geven van niet minder dan ƒ 20; zullende dit gefchenk voor de helft voor den leerling zijn; zijnde elk Schoolonderwijzer, die zoodanig leerling heeft, verpligt daarvan dadelijk aangave te doen aan den Schoolopziener, indien hij op deze belooning aanfpraak wil maken.

19.

Het zal hem niet vrijftaan kinderen van andere plaatfen en fcholen op zijne fchool aan te nemen , ten zij hem vooraf gebleken zij, dat deszelfs ouders het aan den Onderwijzer dier plaats voor onderwijs of fchoolbehoeften verfchuldigde voldaan hebben, en tevens tot betaling van het fchoolgeld op de plaats, waar zij hunne kinderen ter fchool zenden , zich hebben aangegeven , alleen het geval van Art. 14 uitgezonderd.

L D. schoolw. G %ot.

G