is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOLEN TI PURMEREND.

453

Ook het Injïituut voor Meisjes, vóór een jaar hier opgerigt , neemt meer en meer in bloei toe , en bevat reeds boven de 40 leerlingen: zijnde het Schoolbeftuur voornemens om ook over deze, zoo ten opzigte van het onderwijs In" de HoUandfthé en Franfche talen en verdere kundigheden, als ten aanzien van vrouwelijke Handwerken, een openbaar Examen te houden.

Insgelijks hopen wij aan de kleinere Vrouwenfchooltjes, hoedanige er hier twee zijn, te werken, ten einde dezelve, meer daio_ tot hiertoe heeft kunnen gefchieden, zoo veel het mogelijk zij, doelmatig in te rigten.

Men heeft het niet vreemd geacht van den aanleg en het doel der Bijdragen ter bevordering van ket onderwijs en de opvoeding enz. om de plaatiing van difverflag in dezelve te verzoeken (*).

Met

(*) En dns flrekt het tot een bijzonder genoegen aan dit verlangen te voldoen, deels omdat dit ons gelegenheid geeft openbare hulde te doen aan het beleid, en den ijver van Purmerendl Schoolbeftuur in de behartiging van de belangen der Schooljeugd dezer Stede, — aan de voorbeeldige onderfteuning, welke hetzelve ondervindt zoo van de zijde van het Stedelijk Befhmrals van dat van het Departement der Maatfchappij ; Tot Nut van''t Algemeen, aldaar gevestigd, gelijk raed» aan de belangftelling, welke de inwoners dezer Stad, tot hunnen eigen lof en zoo zeer ten nutte van hetgeen lum het dierbaarst is, al meer en meer in de zoo b»langelooze en meest heilzame pogingen van het SchoolKk a b«-