is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RERIGT AANGAANDE DE SCMOOL TE ENKH. 45?

fche ep Engelfche talen; in de Lees - Schrijf - en Rekenkunde, Algemeene, Vaderlandfche en Bijbelfche Gefchicdenis, in de Natuur- en Aardrijkskunde, Godsdienst en Zcdeleer, gelijk ook in de Mytholo<rife. en dat alles zoo eenvoudig mogelijk i en met dc meeste orde; en ten einde eikanderen niet hinderlijk te zijn, in twee onderfcheidene vertrekken, die door eene deur gemeenfchap hebben.

Alvorens het onderwijs des morgens aanvangt, worden door eenen der leerlingen de namen opgelezen , om te zien wie aanwezig is. Vervolgens doet de Onderwijzer zelf, zoo veel mogelijk , in den kindertoon, een gebed, dat kort en eerbiedig, en aan de vcrfchillende omftandighcden , waarin men zich bevindt, gewijzigd , door de kinderen, nadat zij alle zijn opgerezen , wordt medegebeden.

Ook wordt ervan tijd tot tijd een dcrSchoolgczangen van loosjes gezongen, welke nu en dan dooiden Onderwijzer, van zin of woorden, hoewel op dezelve maat blijvende, worden veranderd, dewijl de ondervinding leert, dat de leerlingen zulke gezangen al fpoedig van buiten leeren, en als dan zonder gevoel of nadenken Hechts mededreunen.

Hierop begint elk, na het opzeggen der Franfche en Engeïfehc Lesfen, ( die in den tusfehentijd moeten geleerd worden, uit hoofde dat dit geheel zonder hulp der Onderwijzers kan gefchieden, en hieraan anders zeer veel tijd in de fchool verfpild wordt) zijne werkzaamheden, welke voor eiken fchooitijd en in elk uur. voor iedere klasfe bcKk 4 Hemd