is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws,

had het te diepe wortels geschoten in geheel het maatschappelijk leven; daartoe had het meerendeel der bevolking er te veel den goeden invloed van ondervonden. Eij eene billijke beschouwing van den toestand van onderwijs en onderwijzers, zoodanig als hij dien in 1801 bij zijne eerste schoolbezoeken vond, moest toch de uitkomst bevredigend zijn, na eene vergelijking tusschen toen en nu. Zoowel uit een verstandelijk en zedelijk als uit een stoffelijk oogpunt zijn de verbeteringen, gedurende de laatste vijftig jaren in het schoolwezen aangebragt, onmiskenbaar.

Toen l'Ange in 1815 het eerste District aanvaardde, vond hij in Amsterdam een Schoolonderwijzers-gezelschap, waaraan hij deel nam en aan hetwelk hij van Rijkswege eene subsidie bezorgde. Doch deze inrigting onttrok zich aan zijn Voorzitterschap door voor de toelage uit 's lands kas te bedanken. Een ander Gezelschap trachtte de toelage van Rijkswege over te dragen op de Oefenschool van het Nederlandsche Onderwijzers-genootschap; doch daar dit niet in de categorie der Schoolonderwijzers-gezelschappen werd geoordeeld te behooren, zag men de toelage inhouden , terwijl het Gezelschap uiteen ging. Gedurende de laatste jaren van zijn opzigt bestond er in Amsterdam slechts een Gezelschap, o-evormd uit onderwijzers der Nederduitsehe Gereformeerde Diaconiescholen. In dezen stand van zaken bepaalde zich de Schoolopziener tot het geven van toegang aan alle onderwijzers en onderwijzeressen in het eerste District, en het verleenen van inlichting, raad en aanmoediging aan elk, die in zijne veeljarige ondervinding vertrouwen stelde.

Wat het tiende District betreft, zoo dikwijls hij de scholen in hetzelve bezocht, verheugde hij zich in haren