is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

alle andere door ieder welopgevoed mensch beschouwd en bemind te worden als de basis en hulpwetenschap van alle thans het meest geachte studiën (1).

Hebbaet noemt ze eene associërende wetenschap, meer dan eenige andere geschikt, om verband te brengen tusschen onderscheidene leervakken, die anders op zich zeiven zouden staan en dan weinig vruchtbaar zijn ter bevordering der algemeene beschaving. • Pestalozzi wijst ons ook op dat verband, wanneer hij zegt: De aanvangspunten der Geographie vermengen zich lang bij het kind met de aanvangspunten der Dierkunde, Delfstof kunde, Botanie; — ook de aanvangspunten der geschiedenis, de kennis der menschelijke en burgerlijke betrekkingen vallen in het groot geheel zijner algemeene wereldbeschouwing. In de kerk zijner woonplaats vindt hij de eerste sporen der godsdienstige gemeenschap en kerkelijke betrekkingen; in het gemeentebuis ziet hij de eerste sporen der burgerlijke orde; in den veldwachter die der gewapende magt; ■— en het is goed, dat dit mengsel van aanschouwingen in iedere enkele beschouwing tot bewustheid rijpe, voor men hem leere de afzonderlijke voorwerpen zijner aanschouwing als voorwerpen van de eene of andere wetenschap afzonderlijk in 't oog te vatten (2).

Welaan, laat ons zien, of het mogelijk is het aardrijkskundig onderwijs zoodanig in te rigten, dat de aardrijkskunde eene associërende wetenschap voor onze leerlingen worde, of men hun daardoor eene kennis kan

(1) Niemeijer , Grundsatso der Erziehung und des Unterrichts, 9e. Ausgabe, 2. Th., S. 203. (3) Niemeijer, t. a. i>., S. 191.