is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

587

ze ook in staat, om de werking en liet gebruik van een algemeen bekend werktuig in do zamonleving, den barometer namelijk, te vatten, waaromtrent ik wol eens bij schoolonderwijzers eene onvergefelijke onkunde heb aangetroffen; dan zullen zij ook de oorzaak kunnen begrijpen van de moeijelijkheid der ademhaling op den Montblanc of andere hooge berggevaarten.

De lucht stroomt in verschillende rigtingen; de wind is een algemeen bekend verschijnsel. Wat is er de oorzaak van ? De natuurkunde geeft ons daar antwoord op. Er zijn onderscheidene oorzaken. Eene algemeene wil ik slechts aanroeren. — Wij weten, dat de lucht door de warmte wordt uitgezet en in de hoogte stijgt, als ook dat de koudere of digtere lucht weder naar die plaatsen gaat, waar ijlere lucht aanwezig is. In eene half met lucht gevulde blaas, die boven het vuur wordt gehouden, kan men de leerlingen de uitzetting der lucht door de warmte doen opmerken; door hen de hand boven eene brandende kaars te doen houden, kan men hun de opstijgende warme lucht doen voelen; in eene Warme kamer kan men hun de strooming der opstijgende warme lucht naar buiten in de vlam eener brandende kaars, die boven bij eene op eenen kier gezette deur gehouden wordt, doen waarnemen, — en die der instroomende koudere lucht in de naar binnen vlammende kaars, zoo deze aan den voet der deur wordt geplaatst. En is alzoo deze algeme ne oorzaak van de strooming der lucht — zooals bekend is, niet de eenige —, met het zoo even aangevoerde over de verdamping van het water, waardoor verkoeling wordt teweeg gebragt, wel door de kinderen begrepen, dan zullen zij gemakkelijk mzien, waarom ons land een vochtiger luchtsgesteldheicJ