is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BoeliheoordeeMngen,

lectuur van dit boek zal zijne aardrijkskundige kennis, uit een leer - of leesboek opgedaan, aanvullen en levendig maken; bet zal in zijnen geest de namen en begrippen van zijn leerboek door heldere aanschouwingen tot een geheel verbinden, waarvan hij geen zoo duidelijk beeld door het lezen van een honderdtal reisbeschrijvingen zich zou kunnen verwerven. En deze aanschouwelijkheid heeft hij juist noodig, om aan zijn onderwijs die levendigheid te kunnen geven, zonder welke het onderwijs in de Aardrijkskunde den leerling nooit boeijen zal.

Beknopte geschiedenis van Friesland, bewerkt tot een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen. Te Leeuwarden, bij D. Meindersma, Wz. 1852. KL 8". 196 bladz. Prijs ƒ0,50.

\oor niet langen tijd gaven wij in dit Maandwerk Versla^ van het Geschiedkundig schoolboek van Drenthe, door den Heer J. S. Magnbs (1). Het werkje, dat wij thans aankondigen, is van gelijken aard, doch heeft betrekking op de Provincie Friesland. Het is, luidens* het voorberigt, zijn' oorsprong verschuldigd aan de omstandigheid , dat een soortgelijk vroeger uitgegeven schoolboek, de Geschiedenis van Friesland van den onderwijzer Dijkstra, nagenoeg uitverkocht was. De Uitgever had de Heeren de Haan en Zetstra, schrijvers dezer Beknopte geschiedenis, uitgenoodigd, het werk van Dijkstra na te zien en met de noodige veranderingen voor een'

(1) Zie A". Bijdragen voor Augustus 1833.