is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk,

Niet alleen voor de scheepvaart, maar ook voor fabrijken en molens zijn de rivieren nuttig. In plaats van door wind, laat men die door den stroom in bewegingbrengen.

Zij leveren ook verschillende soorten van visch op. De zalmen gaan in het voorjaar uit de zee naar de rivieren, om daar hunne eitjes of hun kuit in het zand te laten uitbroeijen. Dan vangt men vele daarvan.

Omdat de sterke stroom vele kleine voorwerpen medevoert, daarom vindt men aan den oever van sommige rivieren goudkorreltjes en andere uit de bergen weggespoelde delfstoffen.

Zoo wezen de rivieren den mensch aan, wat er in de bergen verborgen lag. Maar het zand, dat alzoo medegevoerd wordt, valt aan den mond der rivier neder, als de stroom ophoudt. Hierdoor zou die mond verstoppen, zoo er geene eilanden door gevormd werden, waaromheen de rivier in zee loopt. Die eilanden zijn meestal buitengemeen vruchtbaar, zooals bij den uitloop van den Nijl, den Donau, den Yssel, enz.

In Nederland vindt men de grootste rivieren in Gelderland en Holland. In andere gewesten van ons rijk treft men kleinere aan.

^ Omdat ons land laag is, heeft men langs sommige rivieren dijken gemaakt, even als langs de zee. Deze hebben vooral veel te verduren bij zwaren ijsgang. Weet gij wat dat is, kinderen?

't Voornaamste van de rivieren heb ik u nu verhaald, kinderen! — Deze les is reeds lang genoeg geworden. Wij zullen daarom in eene volgende les de voornaamste rivieren op do kaart eens van naderbij met elkander beschouwen. Daarbij zullen wij dikwerf teruggewezen wor-