is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

stelling in oefeningen, die bovenal op de ligchamelip en tevens ook op de geestelijke en zedelijke vorming der jeugd zulk een' belangrijken invloed uitoefenen.

Wie er nog aan mogt twijfelen, bad deze les moeten bijwonen. Zij werd geopend met eene toespraak van den man, die in verschillende opzigten, ook voor deze zaak zoo veel heeft gedaan, van den Heer R. G. EUKENS, die daarin, namens de Directie dezer Gymnastische inrigting, kortelijk op het doel en de strekking der Gymnastiek opmerkzaam maakte, de bezwaren, die er tegen waren gemaakt, aanstipte en ontzenuwde en het nut in 't algemeen aantoonde. Vooral ook voor den tegenwoordigen tijd maakte hij op 't nut, of liever op de noodzakelijkheid er van opmerkzaam, om bij de menigvuldige zittende werkzaamheden der jonge lieden. bij 't aanlcercn van zoo vele kundigheden en kunstvaardigheden, die nu van hen gevorderd worden, ook voor doelmatige oefeningen des ligchaams te zorgen, opdat dit niet ten koste van den geest worde verwaarloosd, ofwel, opdat de geest behoorlijk ontwikkeld kunne worden , daar eene gezonde ziel bij voorkeur in een gezond en welontwikketd ligchaam huisvest, en doelmatige gymnastische oefeningen, bij de behoorlijke ontwikkeling en versterking der verschillende organen des ligchaams, tevens de geestkracht ontwikkelen en versterken.

Inzonderheid toonde de spreker in de korte toelichting, die hij bij sommige opvolgende oefeningen gaf, hoe door die verschillende oefeningen de onderscheidene organen des ligchaams, de spieren en bewegingswerktuigen in hunne verschillende functiën niet alleen werden geoefend, zoodat er eene harmonische ontwikkeling plaats vond en de verschillende verrigtingen met gemakkelijk-