is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ScFioolnieti ws.

het woord, en schetste in roerende bewoordingen de voornaamste gebeurtenissen, welke, onder verschillende tijdsomstandigheden, in het achtenvijftig-jarig onderwijzersleven van den grijsaard hadden plaats gehad. Hij I betuigde hem zijne hartelijke belangstelling en die zijner medeonderwijzers in zijne regtmatige feestvreugde en wenschte hem aan den avond zijns levens diezelfde geestkracht toe, welke hem gedurende eene halve eeuw voor ; het heil van Hillegoms jeugd bezielde. Verder betuigde ZijnEd. hem de deelneming van onzen geëerbiedigden \ Vorst, en bood hem, als een bewijs van Z. M. welgevallen , eene keurig bewerkte en daartoe opzettelijk ver] vaardigde zilveren medaille aan.

Moest het ontvangen van 's Vorsten eermetaal den grijzen jubilaris innig roeren, niet minder was hij aangedaan toen hem ook door den Schoolopziener eene fraaije pendule, van wege de Gedeputeerde Staten, werd aangeboden.

Zoo vele bewijzen van belangstelling en hartelijke deelneming , door zoo vele verschillende Autoriteiten aan den dag gelegd, moesten wrel den diepsten indruk maken op allen, die bij deze plegtigheid tegenwoordig waren.

Op eene allezins gepaste en treffende wijze, werd dan ook door den innig geroerden grijsaard deze hartelijke deoinoming beantwoord, en met erkentelijk gevoel wenschte hij de beste zegeningen des Allerhoogsten toe aan hen, die zijne feestvreugde zoo verrassend en zoo streelend verhoogden.

Nu werden den aanwrezigen ververschingen aangeboden, en daar gulheid met hartelijkheid vereenigd werd, mogt men eenigen tijd de edelste genoegens smaken. Ook de schooljeiTgd werd niet vergeten. In den loop