is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1868 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

dwongen, liet spelen eene ongedwongen vrije bezigheid." Zoo is bet, belaas! maar al te dikwijls, en de wil werkt dan zeer ongelijk bij leeren en bij spel. Maar zoo moest bet eigenlijk niet zijn, en zoo is bet niet overal en altijd. Dwang behoort door den waarlijk gesohikten onderwijzer steeds zooveel mogelijk en met lijf en ziel nit de school te worden verjaagd. Dan ondervindt hij , hoe krachtig de vrije wil der leerlingen werkt, hoe ongedwongen zij zich inspannen , welke aangename en heerlijke vruchten dit geeft. Waarom zoudt gij dit niet kunnen? Ondergaat gij zelf gaarne noodeloozen dwang? Werkt gij niet liever vrij? Zou bet zoo ook met met uw leerlingen zijn ?

Ziet, zulk een moeilijk spel spelen de kinderen niet lang achtereen. Dit kunnen zij niet lang volhouden. Het zou hen te veel afmatten. Zij kiezen nu een gemakkelijker spel, opdat zij van de vermoeijenis wat bekomen en nieuwe krachten verzamelen. Al is dat eerste zware spel mislukt, zij hervatten het niet terstond , maar stellen dit uit, omdat dit beter met hun krachten overeenkomt.

Handelt gij ook zoo met ben bij het leeren? Als zij iets doen, waarbij zij zich sterk moeten inspannen , zorgt gij dan ook, dat dit niet al te lang duurt ? Ziet gij niet , dat, zij te vermoeid worden en niet meer zoo krachtvol werken als aanvankelijk; beschuldigt gij ben dan ook van traagheid , en spoort gij hen dan ook zoozeer aan, dat zij. zich eigenlijk geheel afmatten en overspannen ? Neen, gij neemt dan gewis iets dat gemakkelijker valt, waarbij zij eenigszins kunnen bekomen van hun vermoeijenis en zij bun krachten eenigszins herstellen of nieuwe kunnen verzamelen, gelijk zij bij hun spel doen, niet waar ? Zou bet billijk en goed zijn, zoo gij anders deedt? Al is het moeilijke werk niet goed uitgevallen , hervat gij dat terstond , terwijl zij te uitgeput zijn, of stelt gij dat hervatten uit totdat zij