Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM

tige, kalme vacantie en wil zich zoolang niet te veel met Elly bemoeien; dat kost te veel tijd. „Mijn besluit om mij minstens tot September calmissimus te houden, staat vast," schrijft hij.

Maar in een volgenden brief blijken de Kleine Johannes en Wilhelm Meister hem toch weer aan het filosofeeren te hebben gebracht over de liefde. ,,Ik ben," aldus belijdt hij in een lang epistel, „tegenwoordig enthousiast voor een gróóte liefde en heb medelijden met scharreltjes evenals de scharreltjes met mij medelijden mogen hebben."

Inmiddels neemt Guus in de stad als zaakgelastigde Willem's belangen waar. Hij heeft Zuleikha met Pot zien loopen en heeft haar daarover aangesproken. Zij vertelde hem — „dixit cum voce argentea e purpureis labris oculis confidentibus" — dat Pot haar nogmaals met een aanzoek was lastig gevallen, maar zij had dringend te kennen gegeven, dat hij toch nooit kans zou krijgen en had hem verzocht, haar voorgoed met rust te laten.

Het speet Zuleikha, dat Willem tijdens de zomervacantie nooit naar de stad kon komen; het duurde zoo lang, voor ze hem weerzien zou en ze had Guus opgedragen, Willem te vragen, of hij nu niet eens een enkel dagje kon overkomen. Hij zou dan toch gemakkelijk bij Guus kunnen logeeren.

Willem schrijft Guus onmiddellijk terug; het is hem zoo vreemd, nu hij hier op het dorp thuis zit met de logé's boontjes af te halen en erwten te doppen en zit te braden in de zon en met Pa en Nico gaat visschen, te denken aan de Stad daarginds, en Zuleikha wordt hem een onwezenlijke verschijning. Toch prikkelt het zijn jaloerschheid, dat ze met Pot heeft geloopen. Zou ze heusch tegen Guus de waarheid hebben gezegd?

Hij schrijft, in een ietwat wrevelige stemming, aan Guus, en 't kan hem betrekkelijk weinig schelen, wat hij schrijft; hij is er niet bij: het is warm en ze zitten elkaar juist raadseltjes op te geven buiten op de bank; Mina, de logee van dokter is er ook bij en lacht uitbundig; ze krijgt het haast op haar zenuwen; het is zoo'n grappig mensch, die je zoo zalig voor den gek houden kunt.

Sluiten