Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• ©VER, EE V0C^TRE?SEUJKH.EI1} VAN Dm WINTER,, $

©wringen, er vele dingen zijn, die ons niet alleen weinig aandoen, tsaar ook daar en boven mishagen, en 'm pïa-atfe van ons genoegen aan te doen, integendeel ons ongenoegen verfchaffen^ Gebrek aan oordeel, ontevredenheid met onszelven, zinnelijkheid onzer harten, onkunde van de betrekkelijke waarde der dingen, en, wat ik het eerst yan allen had, moeten noemen, het verkeer, de ftandpunt, waaruit wij de voorwerpen veelal heléhouwen , zie daar de oorzafcen van zoo vele kweüln"-, de redenen van zoo vele gemelijkheid en misnoegen op

deze ,were!d. ° *

Maai- geheel anders befchouwe» wij diezelfde voorwerpen,, wanneer het oog beter heeft feeren zien, wanneer wij begin en einde, licht en duisternis, kracht en zwakheid, beweging en rust, vrolijkheid en ernst aan elkander verbonden ziende, ons dan ook gemakkelijk overtuigen, dat deze aan elkander tegenovergellelde dingen tot de natuur van, onze aarde behooreii, en men zich deerlijk bedriegen zou, indien wij haar voor iets anders hielden, dan wat zij waarlijk is , namelijk een tooneel, waarop de voorwerpen elkander verdringen, en, bij eene gedurige afwisfeImg derzelven , ook beurtelings, door anderen weer wom den opgevolgd..

Deze erkentenis is de bron van wijsheid en verfhnd, de juiste gevolgtrekking ecner bedaarde befchouwing, het zoet geheim van weltevredenheid cn eene troosteBjke vergoeding van het fmartehjk verlies der goederen in dit leven,, IViet zulke denkbeelden vervuld, verrast het ons niet, wanneer wij ongevoelig verouderen bedroeft het ons niet, wanneer ons genot vermindert bedriegt het ons niet, als men ons verlaat, en mishaagt het qnj niet, wanneer men ons begeeft en de gure winter nadert. Een gey0el, dat veelal op het platte land meer ^ ons harte treft, dan in b,*nu.t?rde lieden, en waaraoor wij dikwijls zeer te onvreden zijn, en ons* verbluf op het land gaarne voor eene mindere en toch vrolijker woning 111 de ftad .zouden willen verruilen

Van de verkeerdheid dezer gedachte overtuigd w-ar door wij ons vervelende, i„ onzen fia„d°dan ook minder geluklng wezen kunnen, achten wij het niet ondienfhg, eenige denkbeelden op te geven, aangaande*

A 5 dc

Sluiten