Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE WET DER JODEN.. af

irém goeddunkt: en, indien, hij het doe, mogen zij bei-, den hertrouwen.

Met dertien jaren en een dag zijn de mannen meerderjarig, de vrouwen met twaalf jaren en een dag. De> opvoeding bepaalt zich tot het leeren van Hebreeinvsch cn het beoefenen van hunne gewijde boeken.

De Thalmudistifche en Rahbinistifche Joden hebben eenen afkeer van de Karaïten, die alleen de gefchrevc ne wet erkennen; zelfs veroorloven zij hun'niet, van geloof te veranderen.

Indien iemand Jood wil worde», ondervragen hem drie Rabbijnen, en trachten uit hem te krijgen, of het ook eenig tijdelijk inzigt zij, 't welk hem dien flap doet doen. Zij vertoonen hem, dat de wet van mozes zeer ftreng is, dat hare aanhangers in de verdrukking zijn, en van andere Natiën veracht worden, en zij nemen zijne afzwering niet aan, dan ingevalle hij geen. oogen* Mik gewankeld hebbc.

De Joden doen eenmaal 's jaars zondebelijdenis aan god; zij doen hunne algemeenezondebelijdenis,in tegenwoordigheid van hun, die hen, in het uur des doods „ büftaan. Eindelijk hebben zij zeer zonderlinge begrafenis plegtigheden..

Hier eindigt onze opgave van al de daadzaken die wij hebben kunnen opfporen, met oogmerk om den tegenwoordigen ftaat der Joden te doen kennen, de afwisfelingen van hun lot , en de ontwikkeling hunner ïeere, fints hunne verftrooijing. Ten ftotte zullen wij nog het volgende aanmerken.

De joden verlieten de puinhoopen van Jeruzalem en de banden der gevangenisfen , om zich over den geheelen aardbodem te verfpreiden. Allerwege bragten zij de gevoelens en leerbegrippen, welke mozes hun had ingeprent, met oogmerk om hen op zichzelve te doen. wonen, en hun haat en verachting van andere volken in te boezemen. Op hunne beurt gehaat en veracht, leed het niet lang, dat zij vervolgd werden van alle volken, die hun eene wijkplaats verleenden. Da"- aan dag zagen zij eenen Godsdienst zich voortplanten, die Goddelijke eere bewees aan den perfoon, welken zij gekruifigd hadden ; en zij werden als heiligfchenders behandeld door hen allen, die zij voor Afgodendienaars moesten aanzien. Onkundige en barbaarfche volken vermoordden hen, terwijl de dienaren van het Christendom ,

Sluiten