Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARAKTER, ENZ. DER INWONER EN VAN PORTUGAL. 4£

derfcheiden, en de dienden van lastdragers, pakkers, afladers, huisknechten, waterdragers, en anderen zwaren arbeid, verrigten, terwijl ze, om hunne arbeidzaamheid, oplettendheid , en trouw gefchat worden. Zij houden een ftreng toezigt over eikanderen; en wanneer zij een weinig geld overgewonnen hebben, want zij zijn zeer matig en fpaarzaam keeren zij ge¬

woonlijk daarmede naar hun vaderland terug.

"De Portugezen zijn vrolijk, hofFelijk, beleefd, gedienftig , ook . jegens vreemden; echter zien zij de uitlanders niet gaarne "dikwijls in hunne huizen; zij zijn ook in het gemeen niet zeer gezellig, hoewel onderden lageren Hand , de natuurlijke praatzucht der Portugezéh hen hehngelijker maakt. .Onder den hoogeren ihmd, heerscht in de gezelfchappen een zeer in het oog vallende dwang, achterhouding, en ftatige Itijfheid. Zélfs in de hoofddad, is het gezellig leven doods en treurig ; men gaat niet varen of rijden tot vermaak, er zijn geene gemeene wandelplaatfen, gelijk elders, die men bezoekt om te zien' en gezien te worden; men heeft hier geene openbare huizen en hoven, waar men vrolijke partijen zou kunnen aanregten; en zoo maakt men, zelfs geen gebruik van den fchoonen droom, èzTaag9 om tot verlustiging op denzelven te varen. De voorname lieden houden zich gezinswijze in hunne kringen bijeen. Een gedeelte des jaars brengen zij in hunne tui« nen en lusthuizen door; in Augustus en September, begeeft zich de adel, uit de hoofddad, om de gezonde lucht, naar Coimbra, alwaar men dan vrij naauw in .een gedrongen moet leven, en waar men eens op een bal , op welke de voornaam den der ftad te zaraen waren, naar eene enkele viool zag darden. — De mindere klasfen der ingezetenen, komen in de koffijhuizen/hoedanige in Lisfabon zeer vele zijn, bijeen;' ze zijn echter meest alle klein, morfig, "flecht ingerigt, én men krijgt er niet dan ellendige kóffij, en nog ellendiger chocolade , welke, in het gemeen in Portugal, zelden goed wordt aangetroffen. De geringde klasfe verlustigt

zich in de gemeene wijnhuizen, bij flechten' wijn. - -

Tbeesezelfchappen zijn door de Engelfchcn in de laatfta tijden ingevoerd.

De nationale dans der Portugezen, is de zoogenoemde Fofa, een zeer levendige, doch fluipende en zeer P S wel»

Sluiten