Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï04 ZELFBEfROEV. HEEFT DEKT WELDADIGSTEN INVLOED

ftandige wijze naar onze verbetering dreven, en dat wij niet geheel en al te vergeefs aan dezelve arbeiden, dat Wij verfchtidene overwinningen behaalden , en vele fchoone trekken ten uitvoer bragten, dit alles geeft eenen verhevenen edelen moed, eene duurzamer opgeruimd- en vrolijkheid, dan die zijn kan, welke alleen de uitwerking van ligtzinnigheid en onbezonnenheid is. Rekenen wij hier nog bij:

Dat wij, door eene fplettende zelfbeproeving, door bet gadellaan van het ontdaan en van den geheelen omvang_ onzer neigingen, begeerten, driften, door de ontdekking der bronnen onzer gebreken en afwijkingen, niet alleen onszelven, maar de menfchen in het algemeen beter, juister leeren kennen; dat wij, met meer menfchenkennis begaafd, nuttiger leden der maatfchapptj worden, ons tegen bedrog kunnen beveiligen, de zwakheden van anderen gemakkelijker kunnen verdragen , en door eigene ondervinding, de beste leermeesteres, geleerd, hun raad geven en helpen kunnen.

Dat wij daardoor de beste medgezellen en gezelfchap voor onszelven worden, en minder genegenheid gevoelen, om naar vergenoegen en uitfpanningen buiten onszelven te jagen, of in de dagelijkfcbe gezelfchappen en verdrooijingen onszelven en onze groote bedemming uit het oog te verliezen.

Dat wij bij de, door dezelfde bevorderde, oefening ïn het nadenken zeker ook tot verfcheidene andere nuttige waarheden geraken, welke zoo veel te beter uitvallen , omdat zij juist op onzen eigenen grond gewasfen zijn.

Dat het voor ons eene gewoonte wordt, om alles in ons burgerlijk en huisfelijk leven beter te maken.

Dat het gevoel van orde ons zalige rust en aangename tevredenheid onzer ziel fchenkt.

Dat eindelijk het gevoel van' onze, deeds voortgaande, verbetering en veredeling ons de zuiverde en grootfte vreugd, voor welker genieting de mensch vatbaar ïs, verfchaft.

Rekent men dit alles te zamen, dan zal gewis geen deugdzaam man twijfelen, dat het voor hem een heilige, maar tevens zalige pügt zij: om dit middel tot zijne volmakiug en ware gelukzaligheid met alle mogelijke vlijt en ijver in het werk te dellen.

Vraagt

Sluiten