Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'op den vereerer VAN JEZUS CHRISTUS. JOQ

Was uw eerde wensch toen niet: mogt ik in zijne plaats zijn! of verheugdet gij u, geheel belangloos, over het geluk van uwen medebroeder? —

Gij laast de beroemde en geprezene daden van eenen held, en de in dilte verrigtte daden van eenen war»men menfchenvriend maar laast gij niet de eer-

He met meer genoegen dan de laatde? "wiidet gij ook niet liever bewonderd worden dan goed doen? wiidet gij niet liever, naar het oordeel der menfchen, groot, dan naar het oordeel van uw eigen hart, goed zijn? ——

Beproef u op deze wijze eiken avond. Verheug u, met zuiveren dank jegens god, over het goede, dat gij

in uzelven gewaar wordt, verban de fchaamte die

goede befchermgeest der deugd en onfchuld over

uwe daden niet, als gij dezelve moet veroordeeien, berispen; maar wees zoo veel te oplettender, om de eens bedrevene misdrijven in het vervolg te vermijden , en verwacht, vol vertrouwen, kracht en bijdand van dien god , die met bijzondere vaderliefde nederziet op hen, en hen onderdeunt, die met verdandigen,aanhoudenden ijver naar deugd en waarheid jagen!

„ Maar" dit zult gij mij misfchien hier tegenwerpen, Lezer! — „ maar hoe goed, hoe voortreffelijk ,, dit middel ook wezen mag, zoo kan het nogtans „ maar van weinigen in het werk worden gedeld. Hoe 3, kan men , vermoeid door den arbeid des daags, des ,, avonds weder eenen nieuwen, ongewonen, en dus 5 zoo veel te zwaarderen arbeid ondernemen? Hoe zou 5, ik in daat zijn, om mijne zelfbeproeving op de „ voorgedelde wijze te beginnen ? Hoe kan ik, bij het „ einde van allen arbeid, met mijne bepaalde krach„ ten, in eenen bepaalden werkkring hopen, om mij bo„ ven het alledaagfche, het gewone te verheden, en „ grooteren voortgang in het goede, dan andere bijen

nevens mij te maken?"

Hoor, mijn Vriend! ik verdiende gewis het verwijt, dat ik, geheel zonder de minde menfehenkennis, eenen onnatuurlijken eisch gedaan had, als ik geëischt had dat iedereen, zonder uitzondering, op eenmaal, zime zelfbeproeving op de gegevene beste wijze zou'inrigten. Maar het zou daar en tegen bezondiging tegen het gezond verdand, de grootde bezondiging tegen bet, door den fchoonen eu eenvoudigen Godsdienst

van

Sluiten