Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONDER BIJKOMEND VUUR»

Ï37

als een artikel van handel te verzenden, begon de aldus ingepakte cichorei te ontbranden, en, daar zulks juist des nachts gebeurde, ontftond er brand, waardoor niet minder dan vijP huizen, nevens eene groote menigte koopwaren van aanzienlijke waarde, een prooi der vkimme werden.

In Junij 1781 geraakte binnen de ftad A . . . ., niet ver van Wümar, eene partij gekamde wol in brand. Men had deze wol, bij. gebrek van eene ruime plaats, hoog op een gelegd, zeer ftijf zamengepakt , en aldus in een bedoren en eenigzins dampig vertrek geplaatst.

In het jaar 1780 ontftond te Petersburg brand "in eene Fabriek van Pelterijen , waarin men des avonds te voren eene rol gewascht tapijt ontvangen, en daar ter plaatfe nedergelegd had, waar de brand zijnen aanvang fcheen te hebben genomen, die buiten twijfel van zeiven in die rol was ontftaan, alzoo in die foort van fabrieken, vuur noch licht wordt toegelaten, en gewoonlijk de deuren van ijzer zijn.

Eenige jaren vroeger, nam men in dezelfde ftad, in eene lijnbaan, brand waar, zonder dat er een fchijn van brandluchten plaats had. Naderhand werd de oorzaak er van gevonden. Er had, namelijk, in de fabriek, waarin het lcheepstouw vervaardigd werd, eene groote hoeveelheid hennep gelegen, waarover door onyoorzigtigheid olie was geftort, en dit had den brand in het magazijn veroorzaakt.

De Heer hrmfries op zekeren morgen naar zijnert-' vriend, den Heer golding, gegaan zijnde, vond denzelveu in groote verlegenheid, ter oorzake van het vol. gende geval. In het magazijn was eene ilesch lijnolie op eene tafel blijven ftaan, waaronder eene kist met grof katoendoek ftond. Deze flesch was des nachts, vermoedelijk door ratten, omver geftooten en gebroken, zoodanig, dat een gedeelte van de olie in de kist was geloopen. De kist geopend zijnde, had men het katoendoek overal heet, en gedeeltelijk verbrand, gevonden, cn het hout van de kist zoo veranderd, dat hetzelve verbrand fcheen. Bij verder onderzoek vond men noch eenig fpoor van brandende ftoffe, noch iets dat het katoen in den toefland, waarin men het bevond, bij mogelijkheid fcheen te hebben kunnen brengen. De Heer hekfries nam toen een fluk van het katoen uit de kist, goot daarop lijnolie en floot het in eene doos. Na om-, I 5 trent

Sluiten