Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï5? Bespiegelende gedachten , enz.

O gij, die dierbare panden hebt verloren, maar nogf even dierbare hebt behouden, weent, weent de bitters fmart van uwe zielen uit, maar zijt niet troosteloos; god is wijs, ver boven uwe bevatting. Hij ontnam niets meer aan de zigtbare wereld, dan hetgeen rijp Was voor de onzigtbare. Hoe liefderijk breidde dè engel des levens zijne 'vleugelen niet uit over de leerzame kindschhdd, hoe weinigen zijn omgekomen bij het groot getal dat behouden is; ja , om flechts eene leerfchool aan te itippen: boven vijftig ontluikende lievelingen itortte het gebouw neder, en Hechts drie jeugdige zieltjes ontzweefden hunne bloeijende omkleedfels, om als jonge_Cherubijnen, door hooger wezens, van kennis tot kennis, van volmaaktheid tot volmaaktheid, in het rijk des verheerlijkten Zaligmakers voortgeleid te worden.

Komt gij alle", befchermde vrienden ! heft den fHHea lofzang der dankende liefde in eerbiedige verrukking ïian. Ik gevoel uwe aandoenlijke vreugd. Achtenswaardig bloeijend gezin , door huisfelijk geluk omfcha». duwd, verftoorde de geduchte flag, die uwe vreedzame woning deed fchudden , het rein genot, dat op nieuw uit het geboren worden van een onderpand der trouwlte huwelijksmin, vloeide. Ruim een dag fiechts geleden, fchonk de fchoot der jonge moeder het derde telgje aan den van zuiveren wellust gloeijénden vader; zorgvolle ftilte overfchaduvvde het kraamvertrek, waar wakende liefde naauwelijks durfde ademen. Ontzaggelijk werd deze rust afgebroken , door het donderend geraas, dat een gedeelte van het huisdak deed nederftorien, en de verbrijzelde glasvenllers om wieg en kraamkoets deed heen fpatten. . Koude ontzetting rilt door het hart der bedwelmde moeder, zoowel ais door 'het hart der kommervolle huisgenooten, dan elkander behouden te zien, hergeeft aan allen de zaligfte bewustheid, die -uit het gevoel des aanzijns,' die uit het gevoel der teederfte betrekkingen voortvloeit. De nog' van fchrik beftorvene echtgenoot omhelst zijne' ras be«aarde» ^«Jé, drukt zijne fpelende wichtjes aan, het haï,, allen wenfehen zij elkander ueluk , en wie van fcen iiechts kan, vliegt lijdende medeburgers ter hulp, ?°Ci urT fchi«e™ ook hier de blijken van God, «$$0 beiciierming, #e zdf& de ya^k. doodelijke ge,

A : ■ . i '"" Y<&

Sluiten