Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!(§§ TAFEREEL VAN DEN COïJSDfëNSt IN SPANJE.

'eh redding aangeroepen, en bij krijgstogtefi ter zee \ Wordt haar beeld mede ingefcheept.

Zoo werd zij ook bij delaatfte mislukte Onderhemingder Sptinjaardcn tégen Algiers , in het jaar 1783, té 'gaK* thagcna , onder groote plegtigheden aan boord gebragt. Men verordende daartoe eenen plegtigen 'omgang, tot welken de wereldlijke en, geestelijke Overheid derftad, alle Voorname ftandsperfonen, alle Monniken, de bezetting-, alle perfoüen tot het Zeewezen behoorende, genoodigd Werden. Des namiddags begon de optogt uit de Carmeüter Kerkt Vooraan trok de garifche Geestelijkheid; daarop volgdé de Heilige Maagd, door Monniken gedragen, daarna de Admiraal barcelo, met al de Officieren èn, burgerlijke Ambtenaren, enz*, en achteraan ftroomde eerie ontelbare fchare Van het gemeene volk. Aldus werd het Moedergödsbéeld, onder zingen en bidden, pauken- en trompettengefchal, het luiden van al de klokken, en het gebulder van het gefchut der Vesting, in groote Hatelijkheid naar de haven gevoerd, alwaar het door prachtig uitgedoschte matrozen , inet den diepllen eerbied werd overgenomen , en in een fchooii jacht gebragt, waarmede het aan boord van het Ad* miraalfchip gevoerd werd* Al de fchepen hadden hunne vlaggen opgehijscht, en brandden , onder een luid gejuich, al hunne kanonftukken los. tk—-* Hoe praehtig ook dit feest geweest was, heel flecht was de bij-» ftand dien de Heilige Maagd den Spanjaarden verleen- • de, zoo als het treiirig gevolg dezer rampfpoedige denieming getoond heeft.

De Mariabeelden worden gewoonlijk des avonds voor de hooge feestdagen, in negligé, plegtig, met muzijk en lichten, in de huizeii van voorname en Godsdienffige Dames gebragt, om tegen het feest gekleed en cpgefchikt te worden. Zoodra het beeld aankomt, hetwelk door de Dame knielende ontvangen wordt, worden ook haarkappers, fnijders, verfierfelmaakfters, naaifiers, enz. te werk gefield, om hetzelve ten prachtigfte aan te kleeden. Al de opfchik welken de Dame bezit, hare kostbaarfte kleiuoodeji en familiefiukken, worden daartoe aangewend, en der bewondering prijs gegeven; Des anderendaags morgens vroeg, wordt de wel uitgedoschte Pop, met gelijke plegtigheid, in de kerk gebragt, en ter vereering voorgeiteld, en n> het feest, brengt men

haar

Sluiten