Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT IS WARE (ECONOMIE" Io"?

flen menfchen valt het reeds zeer moeijelijk, eene ongelukkige wenteling in hunnen ftaat, waardoor zij in de oogen der wereld eenige trappen dalen, met bedaardheid van geest te dragen. Ongelijk veel zwaarder moet het derhalve hun vallen, die, van hunne hoogte geftort, noch eene bron van troost in de gerustftelhng van hun eigen hart , noch ergens medelijden bij eenig mensch vinden. Want, nu ontdekt men, dat zij, volgens een overlegd plan van geveinsdheid en bedrog, niet alleen den ondergang van zichzelven en van hunne huisgezinnen veroorzaakten, maar ook nog honderd andere menfchen, die, door den valfchen glans en luister van hunnen rijkdom bedrogen, hun hun vertrouwen fchonken, ia hunnen val met zich medefleepten. De huichelaar is, in alle (tanden en omftandigheden des la. vens, een gevaarlijk fchepfel. Maar, wilde de huichelaar den braven, of den geleerden voor de wereld (pelen, wanneer hij in der daad ondeugend en een domkop is , en zijne verftandelijke vermogens niet opfcherpt, om anderen te ruïneren: zoo lijdt niemand door hem, dan hij Ze!f. — Een misdadiger van eenen ganscii anderen aard is hij, die niet enkel de wereld misleidde, en menfchen, welke niets kwaads vermoedden tot hunne fchade, of zelfs geheel tot hun verderf bedroog; maar ook volgens deze grondltelling zijne kinderen opvoedt, dezelve doet hopen, hetgeen nimmer vervuld kan worden, en hun eene trotsehheid inboezemt, die in hunnen ftand alken op hun ongeluk kan uitloopen. Maar zijne misdaad gaat nog verder; want de menigte der voorbeelden van dezen aard is eene onvermijdelijke oorzaak, dat de eerlijkheid en het vertrouwen, die tusfchen menfchen en menfchen moeten plaats grijpen, die den band der gezellige zamenleving uitmaken, en veelligt tot de fmakelijkfte druppels in den beker des levens behooren, verminderen.

Wat nu de ouders betreft, die op de dwaasheid hunner kinderen, of liever op hetgeen men hunne eigene dwaasheid zou kunnen noemen, op de heerfchende modes en zeden van het ,, voorname leven" groote fommen verkwisten, opdat ook hunne kinderen in alles met de voorname lieden zouden kunnen mede doen en overal verfchijnen: zoo moet ik _ aanmerken, dat men dit gewoon verfchijnfel niet altijd aan eene oorzaak, voor welke niets te zeggen valt, kan totfchrijven. Ik L 4 houd

Sluiten