Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3©4 TAFEREEL VAN DEN GODSDIENST IN SPANJE.

werd, welke hem fchuldig wilde vinden, en hem derhalve ook altijd fchuldig vond. Dan moest hij wederom eerst lang wachten, eer hij veroordeeld, cn het vonnis (indien hij niet heimelijk vermoord of aan eenen langzamen dood door honger werd overgegeven) openlijk, bij een Auto da fé, aan hem voltrokken w^rd. Alsdan werd hij in een bijzonder boetgewaad (San Benitd) gekleed, met eene papieren muts, op weike duivelen getchilderd waren, op het hoofd, naar de geregtsplaats geleid, en, waaneer hij ter dood verwezen was, met groote plegtigheid levendig verbrand. In vroegere tijden waren zulke regtsplegjagen, en de ongelukkige llagtoffers , derzei ven, zeer menigvuldig; ja zulk een Auto da fé was altijd $en groot openbaar feest, om hetwelk bij te wonen., veie aevoellowe nieuwsgierigen dikwerf eeoigc •dagreizen verre kwa .1. Die onmenjchelijke feesten werden niet zetden tej eere van Heiligen of Koningen aangcrigt. Met zulk een fchouwfpel onthaalde men fihps den tweeden, toen hij uit de Nederlanden naar Spanje terug kwam. Koning filips de vjjfd;? , de eerfte" Koning uit den tegenwoordigen ftarn, dacht edeier; wanï als de Inqui. fitie, bij zijne aankomst in Spanje en troonbeklimming* hem zulk een de menschheid pnteeread fchouwfpel aanbood, antwoordde hij: ,, Koningen moeten veroor„ deelde misdadigers alleenlijk zien om hun. genade te f, bewijzen."

Sedert is ook dat wangebruik des Kettergeregts aanmerkelijk gefluit, en deszeifs magt beperkt geworden. De Auto's da fé zijn bijna geheel in onbruife geraakt; de hedendaagfche Spanjaard heeft geen behagen meer in zulke bloedige fchouwfpelen. De Inquifitie zelve is zachter geworden ; echter werden nog in het jaar 1763

re Lerena eenige ketters openlijk verbrand. Onder

het bewind des Graven van Aranda, werd dat Geregtshof binnen vrij enge palen gehouden, en die werkzame Staatsdienaar zou nog verder gegaan zijn, indien de oraftandigheden het hadden toegelaten. Dan, na zijne verwijdering, hief het veelhoofdig monfter zich weder op, en zijn eerfte flagtoffer was de verdien [lelijke olavides, die zich door de bezaaibaarmaking der Siërra morena zoo beroemd gemaakt had. Hij werd als vrij. geest aangeklaagd, gevangen gezet, van zijne goederen beroofd, en eindelijk —— door de voo.fpraak der rege-

Sluiten