Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ BRUILOFTEN PLAATS VONDEN.

*3S

£aan'bleven, eh een gezang op rijm, in de Maltbezer taal,

tot lof van de bruid of van den bruidegom, zongen. „

Na de huwelijksplegtigheid bleef de bruid acht dagen lang' in haar huis; dan eerst kwam zij in de woning van haren bruidegom, waar zij van hare ouders en bloedverwanten op een \ gastmaal of "bal onthaald werd. In de maand Mei hielden de Mahhezers geene bruiloften, oo.k lieten zij

dan geene kleederen fntj'den of vervaardigen. Even

zoo als de bruiloften waren ook de begrafenisfen zeer

piegtig. Tot de gebruiken, die nog tegenwoordig*

beilsan, behoort de gewoonte, dat men zijne tevredenheid of ontevredenheid, omtrent zijne naaste buren, op nieuwejaarsdag, openlijk laat blijken. In hec eertte geval belirijkt men de deuren van zijne naaste buren met kalk, in het andere met kolen.'1 Hierom befmeert ieder burger in den nieuwejaarsuacht zijne deur met kalk, en men zitvt niet dan gewitte deuren en goede buren.

PHILIP' VAN RïCHMOND OF VREF.SSELIJKE GEVOLGEN/ VAS verbaar "TELING EN SPEELZUCHT,

(Eene Mare Gefchiedenis^)

Van wat nadeel de verdarteling en de fpeelzucht is, tot welke misdagen en dwalingen dezelven leiden , en de ellende waarin zij iemand (tonen kunnen, hiervan hebben wij de treurigüe voorbeelden. De volgende gefchiedenis, die met het zegel der waarheid bettempeld is, en zich in een land heeft toegedragen, dat omftreeks Duitschland grenst, zal ons dit in een afl'chuwelijk beeld afmalen.

Voor bijna zeventk-n jaren leefde in p*** (de eigenlijke namen van Meden, zoowel als vau perfonen, zijn, om ge» wigtige redenen, weggelaten) zeker Heer, genaamd van richmond, die onder de rijkfte edellieden zijner plaats ber hoorde. Hij had eenen eenigen zoon, met name philip, die reeds, toen hij nog een klein knaapje was. door zijne uitftekende vermogens en begaafdheden elks aandacht tot zich trok. liet zij nu het bezit van dezen fchoonen aanleg, of het toeval, dat philip het eenige kind was, of eene kwalijk geplaatfte ouderliefde, of » en dit is

wel het waarfchijnlijktte dit alles te zanten geno¬

men, genoeg, philip werd van zijne hem teederbeminnende ouders op de zachtfte, liefderijkite wijze behandeld; zijne wenfehen, zelfs de kinderachtigste en fchadelijklte, werden met al te veel toegeeflijkneid bevredigd , en' de zoon daaidoor in den hoogften graad bedorven en versneld. Bij deze oBverftandige behandeling was het niet P 5 " on-

Sluiten