Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

362 de zeden en gebruiken

Estrechss, alleen met dit onderfcheid, dat zij op Drie Koningen dag gekozen worden. Bij ieder paar wordt dan tegelijk eene gedrukte fpreuk uitgetrokken, welke ■doorgaans van eenen zinrijken en fatijriken inhoud is, en dan altijd veel ftof tot lagchen geeft. —— Gewoonlijk worden in dezelfde gezelfchappen, in welke Annos getrokken zijn, om onaangename gevolgtrekkingen te ontgaan, geene Estrechos getrokken, gebeurt dit echter, tot eene grap, dan hebben de Annos altijd den voorrang, en de Estrechos hebben als dan eene ondergefchikte en weinig beduidende rol te fpelen.

De Santos worden op foortgelijke wijze verkozen, doch dit gefchiedt op Kersnacht. Zij hebben hunne benaming van de Heiligen die tegelijk mede worden uitgetrokken. De Dame moet als dan den Heiligen van den Heer, en deze den Heiligen der Dame, zijne bijzondere aandacht bewijzen. De overige bedingen zijn gelijk bij de eerstgemelden; doch dezelfde perfoon kan «iet tevens Anno, Estrecho en Santo zijn. • ".

Van veel meer beteekenis is de rol der Cortejes bij de Spaanfche Dames; deze zijn na genoeg hetzelfde, dat de Cicisbei bij de Italiaanfche zijn. De Cortejoe worden niet bij het lot, maar door vrijwillige keuze befteoid. Men vindt ze ook alleen bij de rijkfte en aanzienlijkfte klasfe onder de Spanjaarden, want als kinderen der weelde en des lediggangs, kunnen zij bij de arbeidende klasfe des volks niet te regt komen. Bij eene vrouw du bonton, is een Certejo een onontbeerlijk ding. Hij is haar vriend, haar raadgever, haar'lief hebber; hij is, gelijk de fchaduw bij het ligchaam, onaffcheidelijk bij haar; hij is de vertrouweling hares harten;.de deelnemer in al hare vreugd en leed; en haar medgezel, op al hare gangen en wegen; hij geleidt haar in de kerk, in de Tertulien, en in hare wandelingen. Des morgens vroeg maakt hij zijne .opwachting bij zijne Dame, wanneer zij nog te bedde ligt; hij drinkt de chocolade met haar; onderhoudt haar bij de kaptafel; hij leent haar zelfs de behulpzame hand. Gewoonlijk fpijst. hij ook des middags en des avonds met haar; Ui komt bijna niet van bare zijde, en alleenlijk des nachts, ruimt hij de plaats aan haren echtgenoot, —— Menig Cortejo woont zelfs in het huis van zijne Dame, en dan is het voor eenen vreemden niet wel mogelijk, den liefhebber van den echtgenoot te onderkennen. —•—

Sluiten