Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER INWONERS VAN SPANJE. 'ajfj,

pit gebruik, van een Cortejo te houden, is zoo algemeen , bij alle lieden die flechts eenigermate in goeden ftand leven, ten minfte te Madrid, dat zelfs de ijverzuchtigfte man-zich daarvan niet kan ontdoen. — Ta Madrid bekleeden niet flechts Officieren en 'Lijfgardes zulke posten, maar ook Geestelijken, die de jonge er»

oude zusters als gempedbeftuurders bijliaan. Dat

het huwelijks geluk bij dit Cortejofchap veel moet ver-, liezen , is oogenfchijnlijk; want hoe deugdzaam de vrouw ook wezen moge , blijft haren echtgenoot van haar bezit toch niets overig, dan het ligchaam, al het andere behoort den Cortejo toe. —— Doch tegen zulke diep ingewortelde gewoonten valt niets te ondernemen.

Het is in het algemeen in Spanje niet gebruikelijk, dat eene vrouw [van eenig aanzien] zonder mannelijk: geleide uitga, want wanneer eene vrouw, zonder het-» zelve, gaat wandelen, of zich op ftraat vertoont, heeft ieder mansperfoon, al is het flechts een lakei, de vrijheid, om zich met haar in een wanvoegeüjk gefprek in te laten; en wie dit niet doet, wordt Agacaos genaamd. Hierom laten voorname vrouwen eenen be* dienden voor zich uit gaan; want het is hier niet ge* bruikeJijk dat de bediende achteraan ga.

De gewone volksfeesten in Spanje, zijn Kersnacht ± Vastenavond, en St. Jansdag, welke alle met de luid» ruchtigfte vreugde gevierd worden. -—', De Wijnlc» zing of Wijnoogst, in de flreken waar de wijn wast, is insgelijks eene foort van volksfeest, bij hetwelk ieder zich vrolijk maakt. Gelijk de Heer des wijnbergs zijnen mantel aflegt, zoo legt hij tevens zijne ftrengbeid en fomberen ernst af, en dan is het: Lustig broeders! — en nu wordt de vreugd algemeen. ~— Zoo wordt ook gewoonlijk het feest der Kerkinwijding, of de Kermis en Jaarmarkt, met allerlei vermakelijkheden gevierd, ——-- Kunsivuurwerken, ter eere van den Befchermheihgen eener hoofd- of domkerk, zijn mede zeer gewoon; ook worden, buiten dit, op vele plaatfen, fomwijlen vuurwerken afgeftoken.

In fommige oorden zijn nog Ridderfpelen in gebruik1, welke Parejas genoemd worden. Het zijn zoogenaamde Koninklijke Riddergenootfchappeu (lieal Maêstranzd) die zulke fpelen aanregten. De Ridders zijn alle'gelijkvormig gekleed, en hebben eenerlei wapenen, en eveneens toegeruste paarden, Het zijn altijd lieden

Sluiten