Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&H DB ZEDEN EN GEBRUIKEN, ENZ.

tiit de aanzienlijkfte huizen. Acht en veertig van dezelve, in vier quadrilles, elk van onderfcheidene kleur, gedeeld, houden eenen plegtigen optogt, verzeld door muziikanten, ■bedienden, enz., en maken dan, voornamelijk in te;ren« ■woordigheid vin het Hof, op eene groote openbare plaats, allerlei kunftige wendingen met de paarden, waarbij de Md-' drilles door elkander rijden, zich nu ondereen vermengen, en ftraks weder zich afzonderen. Dit fpel, hetwelk bijzonder dienen moet om de bekwaamheid der rijders, en de afkéfreWheid oer paarden te doen zien, duurt, onder een' grooten toeloop van volk altijd een uur. Da Koning is Be-

fchermheer van dn Riddergenootfchap, welks eigenlijk oogmerk is, de ïnfiandhouding der rijkunst en der paardenbehandèhng. r

Tot de gebruikelijkeligchaamsoefeningen inSft*»>,beh<Wre ook het Lanswerpen.

De Grooten houden ook fomwijl nog Dwergen of Hofnarren.

Het kaartfpelcn wordt bij de Spanaarden niet meer zoo driftig geliefd als eertijds; ecliter wordt nog veel met de kaart jgefpeeld. Dï vier benamingen der .Spaanfche rpeeikairren Zijn: Oros, gouden munten; Bastos, knoestige ftaven; Espff' dos, zwaarden; en Copas, bekers. Bij het.fpelen vor¬

dert de beleefdheid, dat de winnende een gedeelte van Z'ino •winst den toefchouweren aanbiede, die in openbare h'n *ü dit zelfs eSfchen. Hierom zij-, er if%i@oeers, die op-zulka kansjes uitgaan. r , De Lectuur begint in Spanje (leeds meer in gebruik te komen. Zeldzame gefchiedenisfen zijn bij het gros des yolks bijzonder geliefd. De gemeene handwerksman zelfs koopt alle 'Ridderhistoriën, en wonderbare verhalen, die hier tot geringe prijzen te bekomen zijn.

Gezellige bijeenkomften van deftige lieden, in openbare huizen, zijn hier vrij zeldzaam. Ook ontbreekt het veelal aan gelegenheid daartoe. Buiten Madrid, zijn de herbergen «n gasthoven nog geenszins in den besten ftaat; echter zijn die tnaris_ beter dan voorheen. Men onderfcheidt dezelve tri Fundas, in welke men bedden en toebereide fpijzen kan bekomen; Pofadas, in ftcden, vlekken, en dorpen , zijn gewoonlijk huizen, waarin reizende perfonen niets anders dan huisvesting hebben; en Fentas zijn zoodanige alleen (taande hcr-

•bergen. in de herbergen der hoofdftraten binnen Madrid,

vindt mem hedendaags veel meer geriefelijkheids, dan men yoormnals aldaar plagt aan te treffen.

DE DRONKAARD VER13ETERD.

RAM1U, Keizer van China, vond zeer veel fmnak in da Europifche wijnen. Toen hy eens op zekeren dag

t . met

Sluiten