Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN GOTTINGEN NAAR DE HARTZ. 325

Ongetwijfeld is dit eene der hoofdbronnen van het geluk der Hartzbtwoneren; zij beminnen den Goddelijken Eerdienst, en rekenen zich dien tot eere. Ik was getuige van eene plegtigheid, die mij bewegelijke tranen deed ftorten. In mijnen volgenden brief zal ik daarvan verflag doen.

(Het Vervolg en Slot in No. 8.)

BESCHRIJVING VAN DEN BASAR OF GROOTE MARKT TE KONSTANTINOPEL»

Alle groote deden in de Oosterfche landen hebben hare eigene, bijzondere ftraten, in welke markt

gehouden en enkel gekocht en verkocht wordt. •

Zulk eene markt heet men een Bafar. ' De Bafar te Konfiantinopel beftaat uit hooge fteenen gebouwen, in de gedaante van hooge, ronde gebouwen op zuilen rustende. Van boven zijn de ftraten gewelfd. Om vier hoofdbafarftraten loopen de overige kleinere rond. Velen derzeiven zijn enkel winkels of pakhuizen, gewelven en werkplaatfen, niet door een gemeenfchappelijk dak met elkander verbonden. In dezulken, die van boven verwulfd zijn, laat men door openingen welke gedeeltelijk kunnen gefloten worden, het

Jicht invallen. - In de hoofdftraat van den Bafar

is een ongeloofelijk gewoel van menlchen, die elkander duwen en dringen, waardoor het ftof en de hitte geweldig vermeerderen. Koopwaren van _ dezelfde foort zijn gewoonlijk ook in eene ftraat bij elkan* deren, en maken den kooper de keus gemakkelijk. Hier zijn de kooplieden in juweelen, met de kostbaarheden van het Oosten, met edele gefteenten en parels , ringen, neus- en oorhangfels; met gordels . tulbanden, veders, dolken, piftolen, en met fteenen bezette paardentuigen. Daar zijn gewelven met goudwerkers, met wapenen, die met goud en zilver kundig zijn ingelegd, met «werken in daal en brons, en met de beroemde klingen van Dam as kits en Cairo. Weder X 3 in

Sluiten