Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachten over het hoogste wezen. Zi9

atomen vergruizen; Dat menfehen, wier hoogde glorie js, den naam van hunnen Schepper op de verbevende toonen van aanbidding en lof te verheerlijken, dat zulke wezens dien naam oneerbiedig gebruiken, als eert ftüpwoord in eene ledige gedachte, om rondheid aart hunne volzinnen te geven, om hunne eigene aangelegenheid te doen gelden, of van valsch vernult blijk te Vertooneni dat alles onderdelt eene verbastering, eene afwijking van den weg des pligts , die naar Godverloochenende befmetting riekt, en toevallen van verllerving en gevaar, zwanger van den dood t aan. kondigt.

over de ware hoogte des 0k.telers , in tyr.ol*

Op last van deu Aartshertog tohann, doorreist reed* federt eenige jaren de Berg-officier Doctor gebiiard , al de «reken van Tyrol. Een der belangrijkde* gevolgen dier onderneming, welke voor de Aardrijkskunde, de Kruidkunde, de Myndofkunde, en voor de Natuurkunde in het gemeen, eene gewigtige aanwinst belooft, is buiten tegenfpraak, de onlangs eerst gelukte beklimming van den nog nooit betredenen bovendert top des Orte/ers, den hoogden berg in Tyrol, welke met gletfchèrs (*) omgeven, en met eeuwige fneeuw bedekt is. Ingevolge den opgedragen last van zijn© Koninklijke Hoogheid, reisde Dr. gbbhard Haar Glurus, in Wintschgau, en onderzocht van daar al da dalenj die hun water van den ürteler ontvangen, ten einde de voordeeligde punten tot het bediigen des bergs op te fporen; dan hij begon reeds aan de mogelijkheid der uitvoering te twijfelen, toen een gemzenjager uit het Pasfayer dal, met name pichler, een tegen ongemakken gehard, en met gebergten en gevaren gemeenzaam mari, zich tot de hagchelijke onderneming

aaa-

(*) Eene Zwitferfehe benaming van de ijsbergen* Y 2

Sluiten