Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sta at VAN den godsdienst in frankrijk. 34.i

partij vervolgd. Eindelijk ontftonden daaruit Religieoorlogen, welke, door de gruwelen der Bloedbruiloft, en den daarop volgenden Bartholomeus ■ nacht, ten jara 15-a , gefchandvlekt, niet eerder eindigden, dan toe^ de Koning van Navarre, hünrik de groote, den Franicoen troon beklem. Hij was zelf der Hervormde Leere toegedaan, maar moest, om der Kroone wil, dezelve vèrsater; echter befchikte hij zijnen voormaligen gelooi's^nooten, door het Edict van Nantes, in het jaar i.598, vrfjhéid van Godsdienst, en alle burgerl'^së nv.teru • Maar zijn kleinzoon, Koning lode:wi|K db XIV hernep hetzelve, en wilde de Hervormden dwingen, den Roorafcben Godsdienst te omhelzen. Het gelukte hein nogtans Hechts bij weinigen; want een deel derzelven nam de vlugt, naar vreemde landen, en bragt hunne kunstvlijt mede aldaar over, en een ander gedeelte, dat terug bleef, hield zich verborgen, en werd in het einde openlijü geduld, hoewel fteeds gedrukt en benaauwd, tot dat de Revolutie de kerk weder in hare oude regten herftelde.

Door den afftand van Lotharingen en den El/as, in de 17 en 18 eeuwen, wertlen nu ook Protesianien van de Aagsburgfche Confesfie, welke daarbij al hunne vrijheden behielden, en Joden , hoewel de laatften Hechts als befchermelingen, onderdanen van Frankrijk.

De Revolutie, welke alles gelijk wilde maken, had ook de gezamenlijke, in Frankrijk ten deele bevoorregte, ten deele geduldde Godsdienstgezindten, in alle regten volkomen gelijk gemaakt; ja gedurende het Schrikbewind, werden ze bijna alle eveneens gedrukt.

Sints napoleon boonaparte het Staatsroer voert, is thans ook hierin, deeis door het Concordaat met den Paus, van den 10 September ïSoi , deels door de organifche Wet van den 8 April 1801, eene vaste verordening gemaakt; uit kracht van welke, de lloomsch. Catholijkc Godsdienst, als de Godsdienst van de meerderheid der Franfchc burgers en der hoogde Regerin?

toenmaals de Confuls , thans de Keizerlijke Familie

■ erkend werd. Van Staats- of heerfchenden Godsdienst wordt niet gel proken.

De Paus wordt als het opperhoofd der kerk gehouden ; doch zij»e bevelen en verordeningen zijn in Frankrijk krachteloos, zoo lang zij door de Regering niet Y 3 zijn

Sluiten