Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BQSCHGESPREK,

In malfcbe woordjes, zoo zoetftreelend voor het oor, Die kijken hier en daar in flimrne rijm taal door!.. Het pronkt met eigen kracht! Wie zou er niet van ijzen?..,

ZACHTZIN. Maar — war vriend 1 kunt gij zulks met mooglijkheid bewijzen ? WARVRIEND. Lees ffectits het veertiende en het acht en zestigst Lied, Wie 't eerfte en tweede vers van V zeventiende ziet, Wie 't een en zeventigst Gezang eens in wil kilken, En 'i acht en negent/gst met waarheid vergelijken, (Ik zwijg yan meer, omdat het noemen mij verveelt) Die zal dra merken , hoe men niet de waarheid fpeelc, ' Elk, die nog onze Leer volflardig aan blijft kleven, Moet bij verminking der regtzinnigheid hier beven!...

ZACHTZIN.

Hoe zijn uw zinnen dus verbijsterd en verffrooid! Hebt gij gelezen 't geen gij hier zoo nedergooit?

WARVRIEND. Neen ik — wie kan dat ding , dat Ieelijk onding lezen? Buur DENKNIET zeide 't mij.

ZACHTZIN.

Dan zal 't wel waarheid wezen !,.; Laat obs zijn zeggen en uw napraat eens bezien.

DWARSMAN.

Zoo prsat de ganfche drom van uwe looze Hén, En weet onvastcn , die met alle winden waaijen, Al leest men 't nog zoo klaar, een rad voor'toogtedraaijena WARVRIEND.

Wat denkt gij — fnipperaar! dat wij den dierbren tijd, Dien gij. met uws gelijk, zoo nutteloos verdijt, In uw gezangen en gezegden voor te fpreken, Hier o<>k vermoorden om u fcherp te hooren preken? Neen — knaap ! dat h;bt gij mis, wij gunnen u uw taak , In 't wachten (leek: gevaar, en 't is thans onze zaak, O n met vernieuwden ernst de tegenworftelingen Der Landzelooten in den rweefirijd bij te fpringen; Wie lezen kan en wil, wat ik heb aangehaald, Zal bij den tast dra zien, hoe uw gezangboek dwaalt, En van die liedjes moet het oog, mei diep ontflellen, Op acht na een ge al van tweemaal honderd tellen!... Weg fhaks met Pfalmen ! V/eg met de oude zuivre Leerl ja dit. die blijft uw doe! j maar fl-i 11e Vos, ik zweer, G'i zuU 11 'n,diJ ftuk nog jammerlijk bedriegen, Jr uw verwachtlflg zal ip. loutren rook vervliegen.

DWARS-

Sluiten