Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$62 BOSCH GESPREK,

Dan: daar dit tot mijn (mart nu 't cenemaal mislukt, Verheugt mij Enschedé, ten drukftrijd aangerukt; Ook lees ik met vermaak, dat brave en fchrandre koppen, Die gij met al uw kunst en praten niet kunt foppen, De pennen doopen in den allerbesten inkt, Ja dat hun vrij gefchrijf reeds in de wereld klinkt, Gèfchrijf zoo vol vernuft, als kennelijk in ftalen, Die uw gezangboek tot den laagften trap doen dalen, En, als herzieuing, met verandering gepaard, Nog eens mogt doorgaan, dan is onze zaak geklaard; Voor 't minst dan khtelt ons verdeeldheid in uw benden, Verdeeldheid, die het fchip naar ons kompas doet wenden, Verdeeldheid, die alom zich duidelijk ontdekt, Wijl een verbittering, bij velen opgewekt, Het fmokend ijvervuur heeft weten aan te blazen, Van hier het inflaan van de pastorale glazen, En 't redeneren met de mannelijke vuist. Wijl fchimp in woord en daad den Predikheer verguist.

DWARSMAN. Zoo zal, zoo moet het gaan ! zoo kunnen we ons beroemen 1 ZACHTZIN.

En ! . . dat zijn menfchen , die zich naareen* CHRISTUS noemen ?

- - O W A R S M A N. Dat zijn en blijven wij, wat onregt ons gefchied'.

Z ACH'TZl N. Zoo dacht en leerde en deed de Groote Christus niet. W A R V R I E N D. Hij heeft hun allen, die, vol van fchijnheiligheden , Zijn zuivre hemelieer met magt of list bedreden, Zijn wee doen voelen, en wij volgen zijn bevel.

ZACHTZIN. Zoo gij 't als jezus deedt, dan deedt gij 't waarliik wel; Maar, zoo gij luistren wilt, dan zal ik tTbetoogen", Dat—

DWARSMAN.

Ja — uw loos betoog heeft menig ziel bedrogen; Maar - knaap! aan ons, die uit onze eigen oogen zien, Zal die bedriegerij zoo maklijk niet gefchiên.

WARVRIEND.

Neen \ nimmer - neen! offchoon het nogzoo hoog mogtloopen, Ik zal, zoo lang ik leef, de waarheid nooit verkoopen;

Dit leert mij de achtbre Les van Koning salomon;

Het licht der waarhe d, als een heerelijke zon. Wilt gij met donker floers van dat gezang verduistren, Waarvan geruchien ons in fdizende ooren fluistren,

Dat

Sluiten