Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29* c d'a N c O N a, junior,

lepels van bovengemelde Laxans wederom vomitus biliofus. —— 's Avonds ordonneer ik eene venae fectio van fwf.

Vrijdag, i Mei. Een drom van buurvrouwen had m hare wijze beraadllaging geoordeeld, dat eene aderlating in dit geval niet alleen niet te pas kwam, maar zelfs, om hare veronderftelde zwakte, nadeelig was; Ik drong daar dienzelfden ochtend ten fterktte op aan: doch hier moest een naneef van hippockates , door het onwrikbaar befluit van de edele fekfe in de Jonkerftraat, zijne , zoo hij meende, wel ingerigte raadgeving, als fchadelijk zien verwerpen. De waarlijk deernis waardige en Ongelukkige lijderesfe gaf zich volkomen aan mijne zorg over, en wilde, zelfs op mijn voordel, geen tweeden Doctor halen. — Als ik het zeggen mag, alleen menschlievendheid gebood mij de lijderes niet aan haar ellendig lot over te laten. Ik appiiceer een Cataplasma emolliens op het abdomen; het gevoel daarvan alleen was genoeg om de hevigfte pijnen te doen hernieuwen, en de vomitus oogenblikkelijk te doen volgen- jk vwzpefit de Vroedvrouw te doen halen ; gelastte de Ujderesfc te onderflaan. Op müne vraag, boe de zaken ftonden, zeide zij, dat er ontiluiting plaats had. — Ik fchreef een clysma antifpasmodicum voor, 't welk zonder effect uitgedreven werd. De braking houdt aan; de pijnïykheid is in de regio umbilicalis; de dorst hevig.

Po Tra, Jfae foetid. - i — Casterei J 5 ij.

Laud. liq. Sydenh. H.

. , M.

S- Om het uur 16 droppels.

Saturdag, fi Mei. De vorige nacht rustiger , doch

niet geheel zonder pijn en braken doorgebragt. 'sOch-

tends merkelijke verligting. De Vroedvrouw had den ge-

heelen nacht bij de lijderesfe doorgebragt. Zij vroeg mij,

of ik nu wel op de vrucht werkte ? mijn antwoord

was, dat het werkelijk voornemen, om eene vrucht van

6a~ maanden, in deze omltandigheid, af te drijven,

niet dan een doodelijk gevolg konde naar zich (Iepen.

Mij hierop tot den huisvader keerende, zeide ik hem, dat

pligtplegingen alhier geen mensch konden redden, maar

eene attente en voorzichtige vroedkundige hand, en ftel<*e

hem, te dien «inde Jufvrouw ras voor, eene Vroea-

vrouw

Sluiten