Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIT GELEGENH. Ï>ER THANS INGEVOERDE GEZ. EN LIED. 4.1 £r

jjet een en ander, ja, ftera ik van /harte toe, En daar ik heden u vooral op hechten doe, Is, 't gee1 de Plalmen raakt met die veranderingen, Die, zonder tekstbederf, men regt gepast kon zingen.

B L IJ GE ES T.

Ik wenschte, dat gij mij van 't laatfle een proefje gaaft. ZACHTZIN.

-Den twee en twintigften der Pfalmen, die dit fraaie, Kies ik; die Mesfidde, in alles zoo verheven. Zal, dunkt me, op deze wijze u'w'wensch voldoening geven.

PJdltn 02 , vs. 1. .

Mijn God! mijn God! waarom verlaat ge mij,

Verlosfer! dit was uwe klagt, die gij

Zoo brullend deedt aan 't kruishout, ook voor mij]

Dus fel gefiagen! 't Zij gij tot God bij dag moest bitter klagen, Hij antwoördt-niet! 't zij gij bij nacht moest kermen, Gij hadt geen rust ! ook-vondt gij geen ontfermen

In uw verdriet.

« uabli.^ 'fiu'fê 'i1 -.1.fl. - ■ i

Toch fprak uw ziel, gij, gij zijt heilig Heer, Gij, die uw-huis, den zetel uwer eer, Waar Israël uw loofde keer op keer,

In gunst deedt bouwen, Gij. zaagt hen aan, enz.

V »\ ■ .'AV->, Y r-, «tl 3: at SC li - J' '

. ■ . Fs. 3, ade Lid.

3\ïaar Gij -'Gods Zoon een worm Zijt tot een' fmaad van menfchen.

fa 4.

AI wie U Ziet befpot U — Men fchudt hst hoofd, men fteekt de lip U toe Daar Ge in t gebed vertrouwt bij 's Vaders Roê Moet 'gij nog hooren, i Dat God, eaz.

% 5.

Het was en is uw Vader, door wiens kracht Gij uit den buik weleer zijt vöqrtgeStagt Aan moeders borst vertrouwdet Ge op zijn magt, Van ganfeher harte;

Zij

Sluiten