Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE LIEFDE.

129

deze stellingen van Schopenhauer op populaire wijs aan ©en concreet geval geïllustreerd te hebben; dat juist een vrouw dit deed, zou den grooten denker niet verbazen, want hij zelf schreef van de andere sexe, dat dier leden meer dan wij mannen oog hebben voor hetgeen vlak voor de hand ligt. En ons kent ons, terwijl het bovendien vanouds bekend is, dat de ware critiek op der vrouwen doen en laten slechts door vrouwen kan geleverd worden, vermoedelijk wel, omdat ons anderen toch altijd weêr door Eros zand in de oogen gestrooid wordt. (Na de jongensjaren neemt dit god je dien taak van Klaas Vaak over; beiden behooren trouwens tot dezelfde familie). In jonger tijd zijn van de zijde der psycho-analyse onthullingen gekomen, die ons bepaalde stadia der liefde als vormen van geestesziekte doen kennen. Dat liefde veelal waanzin is, wist de Oudheid ook al; wat voor waanzin heeft ons Freud geleerd. Indien mijn geheugen mij geen parten speelt, is het ongeveer een decennium geleden, dat, naar ik meen bij de Hollandia drukkerij, een alleraardigst brochuretje verscheen, getiteld «Liefde en Psychose», waarin de schrijver, een arts en psycho-analyticus, wiens naam mij ontschoten is, een populair boekje open deed over de zielsziekte «liefde». Het ging eigenlijk meer over verliefdheid dan over liefde in ruimeren zin, maar die beperking schaadde niet, aangezien de normale entrèe in den tempel der liefde door het voorportaal verliefdheid leidt. Wie zich tegen verliefdheid zou weten te hoeden, ware nog wel niet geheel in veiligheid, want Zinnezucht alleen maakt ook al ongelukken, maar hem bleve toch het ergste bespaard. Zulk een boekje zou veel nut kunnen stichten, indien de menschen maar luisteren wilden, doch dit doen zij juist niet, omdat op het fatale oogenblik de liefde hen van het verstand berooft. Alle protesten zijn dus ijdel, dit opstel zoo goed als de rest; evenwel mag dit geen reden zijn tot zwijgen — was. »Mogen wij Zwijgen?«, van Mevr. Schoenmakers, zélf geen bijdrage tot het verbreiden van kennis omtrent zekere mindere aantrekkelijke aspecten der liefde? _ Want de Waarheid bovenal en «rekent den uitslag n ' 2

Sluiten