Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144

OVER DE LIEFDE.

De termieten schijnen dan ook vol goeden moed; geen hunner waarnemers ontdekte ooit een staking in hun midden. Zoomin als een crime passionel.

Er bestaat schijnbaar een uitzondering op de jammerlijkheid der liefde: die, gevormd door de gelukkige huwlijken, waarin de banden tuschen man en vrouw met de jaren hechter worden. Of zulk een bevoorrecht stel nu een burgerlijk tweetal is .opgaand in dagelijksche bezigheden, huiselijke zorgjes en kleine, samen genoten, vertredingen, of wel een paar hoogstaande intellectueelen, al deze — helaas al te schaarsche — echtparen hebben gemeen, dat beide helften lief en leed deelen, zich wijden aan dezelfde belangen en elkander het leven aangenaam maken. Dezulken zijn zoo gelukkig als men op deze aarde maar kan wezen.

Dus toch eene goede zijde aan de liefde? Neen. Deze uitzonderingen zijn, gelijk reeds opgemerkt, slechts schijnbaar. Er bestaat in die gevallen namelijk geen liefde, doch iets veel beters: genegenheid. En daar genegenheid een bijzondere, en wel de meest intense, vorm is van naastenliefde, die geen «liefde» is, berusten die uitverkoren verhoudingen op gevoelens van hoogere orde. Zinnelijkheid is zulke paren veelal vreemd; zij heeft als regel in den aanvang wel bestaan, maar is verdampt voor diepere, minder intense en niet-schroeiende sentimenten. Waar zij nog voorkomt brengt zij slechts een onbeduidende vertroebeling in de klare samenleving te weeg. Toch een vertroebeling, want de hartstocht vertroebelt altijd immers alles waaraan hij raakt, maar een zóó kleine, dat zij verwaarloosd mag worden, 's Mans psychische huwelijksbasis is in dergelijke gevallen een groote vriendschap, gesterkt door veel gemeenschappelijke ondervindingen en lichtelijk gekruid door de herinnering aan de liefdevlam, die lang genoeg brandde, om prettige souvenirs in het geheugen te prenten en te kort, om de temperatuur der passiegloed van aangenaam warm tot pijnlijk brandend te verhoogen. Het grondgevoel der vrouw in zoo een echtverband komt dicht bij de gevoelens van moeder-tot-kind en het moederinstinct

Sluiten