Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

zeer kleinsteedsch toe; daar zijn verschillende kliekjes en de eene partij gunt de andere niet het licht in de oogen. Op een gegeven oogenblik komt er echter een verzoening, want gezamenlijk maken zij front tegen den gemeenschappelijken vijand, de fanatieke Levieten, een kafferstam met een profeet, die in de nabijheid van Gibeon zijn tenten opslaat en daar de komst van Jehovah afwacht. Deze stam heeft zigeunerachtige neigingen en diefstallen niet alleen van vee, maar ook van voedingsmiddelen zijn schering en inslag. Ten slotte moet het Gouvernement optreden en troepen sturen om de fanatiekelingen te verjagen. In dit stadje zijn drie doktoren, een Duitscher Diethelm van naam, een Jood: Saul Nathan en een kafferdokter die in Schotland heeft gestudeerd: Dr. Tetyana. Zoowat een twee jaar geleden hebben wij in de couranten kunnen lezen, dat verpleegsters in Zuid-Afrika staakten omdat een kafferdokter in hun hospitaal practijk uitoefende; dit geval vinden wij hier in geuren en kleuren opgedischt. De schrijfster heeft in dit boek knappe karakterschetsen gegeven en bijzonder goed is geteekend de verhouding van den ouden Nathan tot Diethelm, met wien hij eiken Zaterdagavond schaakte; tot zijn zoon zich in dit plaatsje vestigde en den Duitschen arts concurrentie aandeed. Na al de beroeringen in dit achterhoeksche nest keert de rust in de verstoorde gemoederen terug en aan het slot vinden wij de twee oudjes weer verzoend aan het schaakbord.

African Harvest door Nora Stevenson (Thornton Butterworth) brengt ons in de sfeer van een ouderwetsche stugge Boerenfamilie, die niets moet hebben van nieuwerwetsche uitvindingen, waar alles toegaat als in den „goeden ouden tijd". In deze familie komt een Engelsch meisje, Trix, door haar huwelijk met een van de zoons van den ouden Piet de Beer en natuurlijk past zij in het geheel niet in dit milieu en loopt het onvermijdelijk met dit huwelijk op een debacle uit, zooals ook de heele hoeve tot ondergang is gedoemd tengevolge van de bekrompen opvattingen van deze boeren. Voor een „first novel" is het knap geschreven en uitmuntend van opbouw.

Sluiten