Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODERNE OUDERDOM

325

dens «ongelukjes», in alle schakeeringen tusschen blamage en onwettige geboorten, is dit tijdverdrijf volkomen on-serieus; deszelfs beoefenaars beoogen geen huwelijk, doch vrije liefde, geen gezinsstichting, doch vermaak. Vandaar heeft de stelling «moderne jeugd flirt heelemaal niet« iets paradoxaals, en uw eenzijdige opvatting van het begrip «flirt» iets onnoozels.

Volgt een terloopsche critiek op een «modern» Hollandschen sexual-wissenschaftler, die ik om hare raakheid niet wil nalaten aan te halen:

»Theodoor van de Velde heeft een lijvig boekdeel geschreven over de techniek van het huwelijk. Daarin wijdt hij tientallen bladzijden aan het liefdesceremonieel, dat aan de eigenlijke liefdeshandeling voorafgaat. Hij omschrijft dit ritueel, alsof het een antieke godsdienstplechtigheid gold.

Hieruit zien wij, dat dr. Van de Velde een voor-oorlogsch man is. Moderne jeugd kent geen inleidend liefdesceremonieel. De oppervlakkige waarnemer zou tot de slotsom komen, dat moderne jeugd heelemaal niet meer vrijt. Deze gevolgtrekking zou echter onjuist zijn. De oppervlakkige toeschouwer immers pleegt bij een minnend paar slechts gelegenheid tot waarneming te krijgen, zoolang het het inleidend ritueel betreft. Uit de ontstentenis van de ouverture af te leiden, dat de opera zelf niet zal worden gezongen, zou van voorbarigheid getuigen.

De na-oorlogsche opera kan geen ouverture gebruiken. Ouverture is ouderwetser!. Ook in zijn erotiek is de naoorlogsche mensch eenvoudig en doelmatig. Hij gaat rechtstreeks op zijn doel af. Als hij werkt, werkt hij; als hij danst, danst hij; als hij vrijt, vrijt hij.«

Deze passage is even goed, als de paradoxale flirt-stelling slecht. Opnieuw blijkt de heer Cannegieter een vat vol tegenstrijdigheden. Het heele slot van dit hoofdstuk is lang niet slecht; het komt meer voor in deze brochure, dat een hopeloos hoofdstuk goed besluit.

Het volgend hoofdstuk IX, »Liefde van nu«, is, zonder te rijzen tot de hoogte van de bovenaangegeven glanspagina's, doorloopend goed. Er staan juiste opmerkingen in; zoo bijv. op pag 56:

«Jongens en meisjes hebben elkaar als doodgewone schepselen leeren kennen.*;

op pag 57:

»Ook in zijn gevoelens zijn bezuiniging en doelmatig-

Sluiten