Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM KLOOS

lijke bekendheid met haar zich beperkte tot een ontmoeting gedurende mijn elfde levensjaar, toen zij theedronk in mijner Moeder huiskamer en ik, door een onbesuisd gebaar, den inhoud van het kopje over haar japon wierp, weshalve zij mij een klap wou geven, maar ik ijlings de beenen nam. Zooals Gij ziet, Lezer, geen erg stevige basis om een poging tot entrée in het kamp der letteren op te grondvesten. Autant dire dat ik geen protectie hoegenaamd had. In een overmoedige bui stuurde ik eenige verzen op naar den secretaris der redactie van »De Nieuwe Gids«, Willem Kloos, en wie beschrijft mijn vreugde, toen een werd aangenomen! Door Willem Kloos, wiens goddelijke verzen ik vol verrukten eerbied las en herlas!DoorWillemKloos, den Bonze der letteren, van wien ik hoogstens een hooghartige afwijzing verwacht had! Meer dan dat: de Meester schreef mij, onbekenden nieteling, vriendelijk, vaderlijk, hartelijk bijna. Hij gaf mij waardevollen goeden raad, wees mij op de gebreken der geweigerde producten en nam later, toen ik dien raad gevolgd had, ook deze op. Zooiets vergeet men niet. Naderhand stond de Meester mij toe, mijn magere verzenbundeltje aan hem op te dragen en toen het uitkwam, maakte hij mij den Koning te rijk door er een van zijn doorwrochte Litteraire Kronieken aan te wijden. Ook prozawerk en een paar opstellen van mijn hand verleende hij welwillend plaats in »De Nieuwe Gids«. Aan zijn goedheid en voorlichting ben ik onzegbaar veel verschuldigd en ik zal den grooten Dichter dankbaar blijven tot mijn laatsten snik.

Voor mijne Lezers is het niet van belang ontbloot, er aan te herinneren, dat de eerste publicatie van den Meester in dit tijdschrift »Nederland« heeft plaats gevonden: in 1880, vijf jaren voor de oprichting van »De Nieuwe Gids«, verleende onze toenmalige redactie gastvrijheid aan het dramatisch fragment »Rhodopis«, dat nadien is opgenomen in Willem Kloos' eersten bundel »Verzen«. Die redactie gaf daarmede blijk van een, voor dien tijd en hare generatie, zeldzaam doorzicht: zij begreep, wat den gemiddelden voorTachtiger te hoog ging, hier te maken te hebben met een rijzende Zon. Want in hetzelfde tijdperk waren er, die

Sluiten