Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MÊNGELSTUKKE N.

iets Over paulus gezegde, gal. III: ai.'

Indien daar eene Wet gegeven ware die magtig was levendig te maken, zoo zou waarlijk de regtv aar- . digheid uit de Wet zijn.

Door d. broedelet , Predikant te Val/en,

§• 1.' -'

't r~ÉA bij de nadere befchoüwing van het bpvenftaand gezegde blijken, dat hetzelve befioore onder die vöorftellingen, waarbij men, door het verband, waarin^ ze voorkomen, aanftonds' gevoelt, dat het tegengeftelde waar moet zijn van hetgeen de woorden, op zichzelve, en buiten zulk een' zamenhang, zouden kunnen aanduiden ; en drrs dat paulus hier eigenlijk zeggen wille -' „ er is geene yet gegeven die magtig'was levendig ie „ maken, en deswege kan onmogelijk de regtvaar„ digheid uit de Wet zijn:" maar eer ik op deze,* van den Apostel bedoelde, en, mijns inziens, hoogstbelangrijke zaak, de opmerking vari mijnen lezer vestige, zuilen wij ons een oogenblik dienen op te houden bij de vragen: Wat verftaat paulus door de Wet? Wat verftaat hij door levendig maken ? En ,• Wat is bij hem de regtvaardigheid?

,, Wat verftaat paulus dóór de WetPif —* Deze vraag is', hier althans, niet moeijeliik te beantwoorden , daar de Apostel in het vórig'17de vers, bij óriifchrïjving, er van fprak als de Wet] die vier honderd en dertig jaren ha het verbond met abraham gekomen is. Men denke dus, aan hetgeen gewoonlijk wordt genoemd de Sinaïtifche Wet: doch om misvattingen voor te komen, voeg ik hier bij, dat men die Wetgeving zich hier in haar geheel voor moet ftellen, meng. 1807, no. i®. Ee treft*

Sluiten