Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHOONE KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, ENZ. 455 Min—mimniiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiw n ui i i ■ in m wimjiniiii >

de schoone kunsten en wetenschappen IN frank4ijk.

Dat de Kunften en Wetenfchappen hedendaags ia Frankrijk in den fchoonften bloei ftaan, dat de tegenwoordige Franfchtn eenen verhevenen rang, onder de meest befchaafde, verlichte, en in alle vakken van menfchelijke kunde bedrevene Natiën des aardbodems beflaan, en dat de hoogere verftands-oefening en befchaving, in dat land, ten minde in zeker opzigt, naar evenredigheid algemeener is dan in eenig ander, zaj elk reiziger getuigen, die met de vereischte kunde en onpartijdigheid toegerust is, en meer dan het gedommel der hoofdftad gezien, als ook gelegenheid gehad heeft om den ftaat der zedelijkheid en geestvorming in de landfchappen na te fporen, alwaar de opmerkzame menfchenwaarnemer de rijkfte ftof tot de fcho-onfte aanmerkingen vinden zal.

Reeds vroeg onderfcheidden zich de bewoners van het oude Frankrijk, door eene zekere welgemanierdheid, en eene groote liefde voor de kunften en wetenfchappen, inzonderheid voor die, welke het meest tot verfraaijing van het leven bijdragen , en hierin waren zij immer hunnen naburen vooruit.

Ook onder hen, 't is waar, heerschte in de donkews middeleeuwen de fchoolfche monnikenbarbaarschheid; maar de eerde ftralen van het nieuw opgaande licht, braken bij hen vroeger door, zij rukten zich fneller los van de oude woestheid, en maakten in de beoefening der wetenfchappen fpoediger voortgangen, dan bijkans al de overige Natiën onzes werelddeels. In de zeventiende eeuw, onder de regering van Koning bodewijk XIV nam reeds de zoogenoemde gouden eeuw der Franfche Litteratuur eenen aanvang, in een* tijd, wanneer de Duitfche geleerdheid der wereld wel vele gewigtige ontdekkingen gegeven, maar zich nog niet van de waangeleerdheid losgemaakt had ; terwijl de Franfchen groote mannen onder hunne fchrijvers telden, bijzonder in het vak der wetenfchappen en der redekunst. Wien zijn, bij voorbeeld, de namen van eenen corneille, raci-

ne, boileau, molière,- la bruyure , fenelon, bossuet , fontenelle , rollin , montesquieu, 6ïïz*

Ff 4 Diet

Sluiten