Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m FRANkRljK. 4.^

Scheepsbouwkunst geleerd wordt, heeft men tè Bresn De kweekelingen worden insgelijks uit de Polytcchnifch» fchool genomen; elk derzelven ontvangt , boven vrij onderwijs, jaarlijks 1800 francs, voor zijn onderhoud.

23. De Scheep'aarts- of Marine - fcholen, waarhi Zee-Officieren gevormd worden, zijn thans vijftien, als: te Antwerpen, Bapntie, Baurdcaux, Brest,Caen9 'Cette, Duinkerke, Uavre, ï'Oriënt, Marfeille, Naiïies, Ostende, Kochefort, St. Malo, en Toulon.

44. Het Inftitut der Doof/lommen; te Parijs, iS éeer merkwaardig. Men vindt ook een dergelijk te Bourdeaux. . ,

25. De Leerfchool Voor Blinden, te Parijs, is met het Hospitaal voor Blinden, eerüjds PUipitaldêtQuinzc* ffingts genoemd, verbonden.

Alle deze zoo nuttige en weldadige Inftcllingeri, welke der Regering aanmerkelijke fomraen kosten, getuigen bvervloedig van de zorg welke dezelve draagt voor het openbaar onderwijs. — Zeer onlangs heeft Keizer napoleon ook befloten, tot het oprigten eener hooglte Oefenfchool, onder den naam van Univerfiteit , doch welker oogmerk en inrigting van die der tegenwoordige Univerfiteiten verfchillen zullen. Het nadere daarvan, ïs nog niet bekend.

De overige openbare Inftellingen, tot bevordering ert Uitbreiding van Wetenfchappen en Kunften, zijn niet minder talrijk. Hiertoe behooren:

1. De openbare Bibliotheken. Deze worden Uï Frankrijk in grooten getale gevonden; bijkans elke ftad. van middelbare grootte, heeft1 hare eigene Boekerij, zoc* ook de meeste geleerde ïnrigtingen. De gewigtigfte'vaü allen, en thans, buiten twijfel, de voornaamfte in geheel Europa, is de Nationale Bibliotheek te Parijs $ de voormaals Koninklijke Bibliotheek, welke federt de Revolutie, door een menigte Boekerijen van vernietigde»! kloosters, uitgewekene edellieden, enz., als ook dooi: veroveringen in vreemde landen, zeer grootelijks vermeerderd is.

2. Kruidtuinen vindt men jn vele ftedsn % de vooraaamfte is de zoogenoemde Plantentuin (fjardin dei Plantes) te Parijs, met welken eene Diergaarde, ert èesie groote Naturalienzaal verbonden zijn. Er zijn nog ffiSer andere aanzienlijke Verzamelingen van dien aard.

Sgs j; 01

Sluiten