Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WlTTE 800MW0LVLEK OP TAXÏSBOOMEN. 553

feeën, wanneer zij,op de eijeren zit. Gewis! meer

dan een oogmerk n.oet hiermede verbonden zijn; deels om het wormpje van buiten te befchutten, deels om bet voor de befpieding* zijner vijanden onzigtbaar te maken; en deels ook wel,'om dé eijeren daarmede onder zich te bedekken.

Nu hebt gij de verklaring van mijn nieuw geheim. Maar weet gij nu ook reeds, wat het eigenlijk voor een Infekt is, dat zich onder dezen wal begra'ifl? Het maakt deu overgang tot de biadluizen uit. Want in de natuur hangt alles als eene keten aan elkaar. Men noemt de^e infekten Bladzuigers of' Chermes. Zij bevinden zich in het gras, op de buxboomen, aan de willigen en op verfcheidene foorten van planten. Deze Infekten zün echter van eenen bijzonderen aard. Want niet alleen zijn zij met wol bedekt. Wat gij hier ziet, is geenszins nog het volkomen infekt. Het is nog maar het masker. Wanneer zij volkomen zijn, hebben eenigen onder hen vleugels en Iprirtgen. Daarom noemen fommigen hen ook bladvlooijen. Hunne vlerken liggen, gelijk bij de fprinkhanen, en hebben eene geheel andere rigting, dan bij de bladluizen. In het kort; het zijn geheel bijzondere diertjes, van welke wij de oorzaak nog niet eens regt weten, waarom en tot wat einde zij aanwezig zijn.

Deze, die wij daar opnamen, hebben nu, wegens de verwoesting van hun huishouden, hunnen loop voleind- maar echter hunne nakomelingfchap m de eitjes achtergelaten. Wilt gij getuige zijn, dat de jongen uit de eitjes komen, en in het begin zoo klein zijn, dat gij met het ongewapend oog niets, dan de beweging dezer levende flipjes onderfcheiden kunt; zoo behoeft gij Hechts een .paar takken af te fnijden, en dezelve in een Apothekersfleschje met water in eene groote fuikerflesch te zetten.

Maar laten wij nu eindelijk de rekening nog eens opmaken. Hoe veel hoopjes witte wol zitten er alleen op dezen taxisboora ? Ieder verbergt gewis eene moeder van ten minfte dertig eijeren. Hoe veel zullen er derhalve

bier binnen weinige dagen uitkomen? En, onze

Hemelfche Vader voedt ze nogtans allen! —~

Mm 5

IETS

Sluiten