Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°"8 MISLEIDING DER SCHILDERKUNST.

De_ vrouw van peredo, een beroemd fchilder in Madrid, meende zich onder de voornaamfte Dames te moeten rekenen , en beklaagde zich daarom bij hem, dat zij geene Kamerjufvrouw in de voorkamer had. Hij antwoordde daarop, dat zij daaromtrent niet bekommerd behoefde te zijn, want dat hij haar wel te vreden zou trachten te (tellen. Hij fchilderde haar dus eene Kamerjufvrouw, zittende op een tabouret, met eenen bril op den neus, bezig zijnde met naaijen,enin de houding, als of zij naar al diegenen zag, welke in de kamer traden. Velen maakten haar een compliment, en begonnen met haar te fpreken, tot zij eindelijk hunne dwaling inzagen.

Dento had bij het fchilderen van een Perfpectief een trap zoo gelukkig getroffen, dat een hond daardoor bewogen werd, om in vollen loop er op te fpringen, en dermate met zijn' kop tegen den muur liep, dat hij dood nederviel.

Zeker kunftenaar te Londen hing een fchilderftuk te bezien op , 't welk, zoowel ten opzigte van deszelfs vlakken inhoud, als ook van de uitwerking, die het op verfcheidene aanfehouvvers had, ten uiterfte merkwaardig was. Het fchilderltuk vertoonde, op eene vlakte van 10,000 quadraat voeten, de Rusfifche vloot, in de Noordzee. Velen, die het zagen, werden door den aanblik zoodanig betooverd, dat zij werkelijk op zee meenden te zijn, en zich alle kenteekenen der zeeziekte bij hen openbaarden.

SCHOONE GEDACHTEN , ZEDE- EN KERNSPREUKEN VAN LAFONTAINE.

De mensch is gelijk aan den fiinger van een uurwerk; even gelijk de fiinger vliegt hij van de eene naar de andere zijde, van de vreugd naar de droefheid. Door ëen onophoudelijk heen en weer (lingeren, "reett hij naar een rustpunt, en vindt het niet eer, dan wanneer het uurwerk is afgeloopen.

Ware liefde kan niet dan met achtins gepaard gaan, maar de pnbepaaldfte achting is geenszins de moeder

der

Sluiten