Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

573

FRKDFR1K II, en VOLTAIR.it.

eens te zien. Hij verzocht daarom den Abt van praöe, om aan frederik een affcheids- audiëntie voor hein te verzoeken. Ik vergun zulks, antwoordde freDerik, maar onder voorwaarde, dat, wanneer gij vol'J'aiiU: medebrengt, gij hem laat in bet vertrek voor mijn Kabinet, en dat gij mij het oogmerk van zijn bezoek: bekend maakt.

De Abt van prade, na aan voltaire hiervan kennis gegeven te hebben, volgde van ftuk tot ftuk het bevel van den Monarch. De Heer voltaire, zeide hii, binnen tredende, begeert, alvorens zich van uwe Majelteit te verwijderen, denzelven met luider femme zijne erkentelijkheid te betuigen, voor de liefdadigheden, aan hem bewezen. Gij begeert dan, hervatte frederik lliierop, dat ik dien oproerigen, driftigen, jaloerichen, ondankbaren, en van alle grondbegïnfelen ontblooten, man, op nieuw zie! welaan! ik ftemhettoe; ga hem halen! De deuren Honden open, en voltaire had ;al deze woorden gehoord. De Abt van trade, na z;ich eerbiedig verwijderd te hebben, leide itraks Voltaire binnen, die, met een 'zedig en vriendelijk gelaat, den Koning naderde. ,, Sire!" zeide hij tegen freD'ERIK, ,, vergun mij, aan de voeten uwer Majeftiüt mijn ganfche leedwezen te brengen, welk mijne ,, verwijdering van dezelve mij veroorzaakt, ikfehroom ,, niet te zeggen, dat wij gefchapen waren, om altijd ,, niet eikanderen te leven; wij hadden dezelfde ziel, „ demzelfden fmaak, gelijke gevoelens, overeenkomst „ in onze oordeelvellingen !" Frederik , een weinig verrast door dit compliment, zoo juist pasfende op hetgeen hij oogenblikkelijk van voltairiï gezegd had, voerde hem met een barsch gelaat en eene opftuivende drift te ^emoet: ,, Dewijl gij volftrekt vertrekken wilt, „ zoo wensch ik u goede reis."

de zedeleeraar en de goochelaar.

Een groot redenaar te Athene ontwikkelde eens op de maitkt de grondftellingen der zedeleer, die voor den mensch op zijne pelgrimagie door de wereld zoo noodig is, en verheugde zich hartelijk over de menigt6 van uitgelezone toehoorders, en derzelver opmerkzaam-

Sluiten