Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BES CBR!STELJJKRN GODSMENSTS. 585

ran volken gepredikt, die in vermaken gedompeld lagen, vermaken, geheiligd door het voorbeeld der Goden, welke zij aanbaden. De predikers van dien Godsdienst waren lieden, met ftof en asch bedekt, ongewapend^ zonder rijkdommen, zonder aanzien, zonder ander gezag, dan de kloekmoedigheid, met welicede goo , welken zij verkondigden, hen wapende, en die doorden naijver werden aangevallen, door den valfchen ijver vervolgd, en door de woede dér Afgodendienaren verfcheurd.

Wat, daar en tegen, de invoering en voortplanting van den Heidenfchen en Mahonietaanfchen Godsdienst aangaat, niets, dat verwondering verdient, vtetföont zich hier; alles is er menfchelijk, alles natuurlijk. De eerde vereert de fchandelijkde wellusten, legt geene teu. gels op, en vergoodt de Keizers,'welke dien hete termen; de andere heeft zijne vestiging en voortplanting alleen te danken aan de kracht der wapenen en aan de listigheid van zijnen eerden verkond'ger, ann het zedebederf, 't welk hij vleide, en aan het geluk, 't welk hij beloofde.

Dat niemand, intustehen, de voordeelen, welke de Christelijke Godsdienst boven alle andere bevat, trachte te verkleinen, door de twisten, welke zijne belijders verdeelen. Geen Godsdienst is er, die niet zijne fcheuringen en ketterijen heeft, met dit onderfcheid nogtahï , dat de grondflag van het Christendom onwrikbaar blijft, dat het in zijnen luister en zuiverheid zich immer handhaaft; en dat de naam van jrzüs christus daarom n::;t re minder verkondigd wordt, en bekend is, in de afgelegenfte gewesten der aarde: want, dank zij den Göb, welken wij aanbidden, het Heidendom is verdelgd; zijne orakelen zijn dom; allerwege wordt de verachtelijkheid van eenen Godsdienst erkend, die de Godheid tot eene tehandvlek der menföfién'ftelde; En indien men den Mahometaanfcheh eerdienst een gedeelte der wereld nog ziet overflroonsen, bekend is het tevens, dat hij om geene andere oorzaak daad houdt, dan omdat het gros zijner beliideren van deszelfs v/aren aard en geest völftrekt onkundig is, en het voor de Mahometanen, immers voor bijzondere perfonen onder hen , eene doodzonde is", over den Godsdienst te fpreken of te fchrijven. En befpeurt men niet uit dit gebrek aan vrijheid, dat dezulken, die Oo 5 be-

Sluiten