Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

proeven kit geplante granen. 605

10 De dagloonen nemen, zelfs in jaren wanneer het koren op eenen gemiddelden prijs is, de winst te eenemaal weg, maar bij iage marktprijzen, ftrekt deze behandeling tot wezenlijk verlies.

11. Het arbeidsloon, tot het beplanten van eene Hectare met koren, bedroeg 58 Francs en 51 Cenn mes- terwijl, daar en tegen, het bezaaijen, op de gewone manier, flechts 9 Francs voor dagloon kostte.

12 Tot het beplanten van eene Hectare, beliep de uitgave, voor het koren, 46 Francs en 75 Cin'

i* Het bezaaijen van eene Hectare veroorzaakte eene 'uitgaaf van 46 Francs en 75 Centimes O

14. De winst van eene Hectare, met koten beplant, bedroes 70? Francs. ...

15. Van eene op de gewone wijze

beliep de winst flechts 792 -F*"*»" (t> . . *;

16. Het voordeel van het eerfte boven het laatfte, bedroeg dus niet meer dan 14 Francs en 8a Cen-

En dit had alleenlijk plaats in goed land, en in een jaar, waarin de prijs der tarw aanmerkelijk

h°MeiTbSédiende zich te Rambnuillet van de plantgaffel welke op het landgoed van den Heer de liancourt gebruikt wordt. Dezelve is van ijzer', haar Heel is geheel regt, en 3 voet lang, en verdeelt zich, aan het einde, in twee eveneens geheel regte, ipita Seloopende punten, welke H duim yan eikanderen ftaanTen ieder omtrent een duim dik in diameter. Elke arbeider die dc kuiltjes maakt, heeft twee zulke

plant-

m rVolüens N°- e en 3, wordt tot het beplanten Hecht* «(„ vlSSS vSeLcht van het zaad dat tot het .be= gevorderd wordt; en daar de kosten buiten^ 2f*f * evenredig zullen zijn, moeten dezelve, of in N • >* J-1 IM°. 13, verkeerd gefteld zijn. Genoeg, wy «M uit N°. a, d« het eene viermaal zoo veel zaa.koren vereischt, dan het andere.]

/•-n TDit en het vorige is denkelijk te verdaan van den prijs, welken het koren opbragt, en niet van de zuivere •wiosc.j" /

Sluiten