Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCI100NE GEDACHTEN, ENZ. VAN LAFONTAINE. 6ll

SCHOONE GEDACHTEN , ZEDE- EN KERNSPREUKEN VAN LAFONTAINE.

Er is op de aarde geene andere grootheid, dan een onfchuidig hart, en geen ander geluk, dan de liefde zijner familie!

De verkeering met eene brave, deugdzame vrouw, is de beste 1'chool voor het gevoel van eer, voor de zeden en den geest.

Ongeluk of tegenfpoeden zijn ligter te dragen dan. weldaden.

Jeugd en fchoonheid, zijn een kapitaal, dat met lederen dag vermindert!

De eigenbelangzoeker is gelijk een veelvoetig dier, eene polijp, die duizend armen uitlfeekt, niet om te helpen, maar om alles te vangen, en alles te verteten; en ftrekt zich eene biddende hand naar hem uit, zoo rolt hij zich te zamen als een ftekelvarken, en kwetst de hand, die hem aanroert.

Men moet niet alleen deugdzaam zijn maar het ook fchijnen, of men moet met geen mensch in eene vertrouwelijke burgerlijke betrekking ftaan, hetwelk ons ook den fchijn der deugd tot eenen der heiligde pligten maakt.

De ongelukkige heeft geen anderen titel, dan: de ongelukkige; en deze naam geeft hem de heerlijkfte regten op onze hulp.

Wanneer twee harten, die van nature tot liefde be» ftemd waren, elkander beginnen te haten, zoo moet men ganfche werelden tusfchen hen werpen, opdat zij zich in de wijde ruimte niet ontmoeten kunnen.

De wraak bezigt eenen dolk met twee punten; zij

treft

Sluiten